tirsdag 5. februar 2013

Mat. 1.MATTEUS-evangeliet

Preiker.

Mat. 1,21-23. Løfter oppfylt.


.
Gud skapte mennesket godt og fullkomment i alle deler. Guds gjerning er alltid slik – den er uten feil og mangler. De første menneskene var med andre ord fullkomne. Hvor lenge de levde slik, vet vi ikke. Men etter en stund falt de i synd. Det var slangen som fristet Eva, og hun gav Adam av den forbudne frukt. Det var ulydighet mot Gud, og de lyttet til slangens røst og glemte Gud. Da var mennesket som skapning for fortapt. De kunne i redde seg selv, og heller ikke englene maktet det.
.
Da kom Herren Gud med sitt første løfte om en frelser. Og det var gitt i samtale med slangen. Han skulle først av alle forstå at slaget var tapt. 1. Mos. 3, 15. Slangen var djevelen selv, menneskets største fiende. Men Adam og Eva var tilhørere og fikk høre om lyset fra Gud allerede da.
.
Kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Det var et dødelig slag. Han hadde ikke livets rett, det ble et tidsspørsmål når det siste slaget skulle stå. Og kvinnens sæd var Kristus, Messias, Guds egen salvede Sønn. En dag ville han stå fram som seierherre. Menneskene har i håpet om ham. Frelseshistorien kom til å handle om Israels folk, jødene, ettersom Gud valgte dem som sitt spesielle eiendomsfolk. Der skulle Gud vise hvem han var, og i dette folket skulle verdens Frelser bli født.
.
Gjennom Det gamle testamentet ser vi at Gud kommer med flere profetier om Messias. Og det er en fremadskridende åpenbaring. Det betyr at ikke alt ble sagt i begynnelsen. Gud gav jødefolket profetier om Frelseren bit for bit. Noen fikk bare et lite glimt av ham, andre så mer – ja, hele malerier om han som skulle komme. Her kan vi særlig nevne Jes. 53. Dette kapitlet er som om det var skrevet ved foten av Jesu kors.
.
Først kom forløperen, døperen Johannes. Han var sendt å forberede folket på at nå var tiden inne, det var tidens fylde som Paulus uttrykker det. Gal. 4, 4. Da talte han til folket at de måtte omvende seg og gjøre gjerninger som var omvendelsen verdig. Mat. 3 og Luk. 3. Noen lyttet til ham, og Johannes fikk disipler den korte stund han var i virksomhet.
.
Så stod Jesus fram. Han oppfylte alle profetier som gjaldt hans første komme. Han var virkelig den som Gud sendte, av kjærlighet til sin skapte verden sendte Gud en redningsmann. Og det var Jesus selv som talte disse vakre ordene til en mann i en sen kveldstime. Joh. 3, 16-17. Nikodemus fikk høre dette først. Senere har v. 16 gått over hele verden under navnet ”den lille bibel”.
.
Den store oppfyllelsen av løftet i Edens hage kom langfredag. Der måtte Jesus dø som soning for alle verdens synder. Da alt var ferdig, ropte han på korset: Det er fullbrakt. Joh. 19, 30. Påskedags morgen kom så seiersropet ved at Jesus brøt gravens og dødens lenker og stod opp som Guds Sønn i makt og herlighet. Nå kunne vel ingen tvile på at han var Guds Sønn og var ferdens frelser?
.
Etter den dag er det bare frelse i Jesu navn. Det sa Peter så tydelig i Jerusalem til de lærde. Det er ikke gitt noe annet navn under himmelen som vi skal bli frelst ved, sa han. Apg. 4, 12. Dessverre trodde de ikke det. De mente nok at de skulle klare det på en annen måte. Da tok de så grundig feil som noen kan her på jord.
.
For alle behøver å bli frelst. Alle mennesker har syndet i tanker, ord og gjerninger. Rom. 3, 23. Synd er alt som bryter med Guds vilje og ord. Her er det ingen som går fri. Det er synden som stenger folk borte fra Gud. Den har gjort skilsmisse mellom oss og Gud, sier profeten. Jes. 59, 2. Og da eier vi heller ikke Guds herlighet. Alt i oss er en skam på grunn av synden.
.
Alle kan bli frelst av Guds nåde ved tro. Apg. 15,11; Gal. 3,26. Troen er å ”fly til den fristaden skjønne, til Frelserens vunder og sår”. Troen har ingen gjerning å vise fram, den klynger seg bare til Jesus. Og til slutt skal de troende bli evig frelst hjemme i himmelen. Du er vel på vei dit?

.

Mat. 1,21. Frelse


.
Budskapet fra Guds ord er ikke alltid populært, det smaker ikke for mennesketanken. For det går ofte mot vår egen tanke, som er smittet av synden.
.
Vi mennesker vil ha det godt her på jorden, med lykke og lette kår. Og noen vil ha Jesus som en hjelper i nød, både sykdom og økonomi og sorg. Det er populært i denne verden.
.
Men vi må spørre: Hvorfor kom Jesus egentlig? Hvorfor ble han sendt fra himmelen ned til jord? Hva er hovedsaken i kristendommen? Det svarer Bibelens første kapittel på: Jesus kom for å frelse oss fra synden. Det er det viktigste for oss. Og det forkynner Bibelen, og vi må lære det i denne boka. Verden kan ikke hjelpe oss her.
.
Ordet frelse har flere betydninger – eller Bibelen forkynner frelse i flere ledd, om du vil.
.
1. Jesus frelste alle.
Det er det første. Da han hang på korset på Golgata ropte han fullbrakt. Og det gjaldt alle mennesker til alle tider på jorden. Det var ikke bare for noen spesielt utvalgt, men for hele verdens synd.
.
Det skjedde noe viktig i påsken. Jesus døde for oss. Hans død var ikke en vanlig død som vi alle må gjennom, og heller ikke døde han som fortjent eller som martyr. Han var stedfortreder og sonte vår synd hos Gud. Johannes skriver: Han er en soning for våre synder, 1. Johs 2, 2. Og så legger han til: Ikke bare for våre, men også for hele verdens.
.
Da tok han dommen og straffen som vi skulle hatt og betalte vår regning. Profeten Jesaja sier 700 år før det skjedde: Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Jes. 53, 5. Og Peter har opplevd dette og vitner: Dere vet at dere … ble kjøpt fri … med Kristi dyrebare blod, 1. Pet. 1, 18-19. Og Paulus har det samme evangelium til kolosserne: Han utslettet skyldbrevet mot oss, Kol. 2, 14.
.
Vi har altså mange skriftbevis for betydningen av Jesu død og vår frelses grunn. Tenk på det: Han bar alt det vi skulle ha båret. Det var din regning har gjorde opp. – En fattig mann fikk lege på besøk og reddet livet hans. Men han sa: Jeg har ingen penger å betale deg med. Det betyr ikke noe, sa legen. En annen har allerede betalt den! ”Han på min regning har skrevet betalt, inntil i dag til i dag.” Det betyr et åpen vei til Paradis. Alle kan komme.
.
Men er det slik at alle mennesker derfor blir frelst?
.
2. Vi må personlig bli frelst.
Den enkelte må bli omvendt og gjenfødt ved troen. Gud kaller oss ved ordet og ber oss om å komme. Da må vi si ja og ta imot. Johs 1, 12. Vi må bli personlig frelst og ikke bare være kollektive medlemmer i en kirke. Og personlig frelse er å få tilgivelse og renselse for våre egne personlige synder.
.
Jesus møtte en lam mann som ville bli frisk. Da sa Jesus til ham: Dine synder er deg forlatt, Mat. 9, 2. Det var alltid hovedsaken når Jesus møtte mennesker i nød. I v. 6 sier han: Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synd. Hvem andre kan det? Ordet for makt betyr autoritet og ikke fysisk styrke. Jesus har myndighet til å frelse fordi han er Guds Sønn. Det skal dere vite, sa han.
.
Har du hatt englebesøk og fått høre at dine synder har Jesus tilgitt? Det er frelse.
.
Da vil Herren ha oss i sin tjeneste – for å bringe budet ut til all verden slik at de også kan bli frelst. Det er misjonen i vid forstand. Det er kallet vårt som kristne og livet vårt. Hvem andre kan gå?
.
Vi må ikke glemme hovedsaken her i verden: At folk må bli frelst. Det er ikke nok å bli med i en gruppe eller forening eller sangkor. Og vi skal ikke samle oss skatter her i verden og nyte livet, som det heter. Vårt kall er å bringe frelsen ut til folket.
.
3. Daglig omvendelse og fornyelse.
Det hører med til frelsen. Vi ser snart at vi behøver det om vi er sanne og ærlige mot oss selv. Synden har så lett for å henge fast ved oss, Hebr. 12, 1. Da behøver vi tilgivelse og renselse. Vi blir aldri fullkomne her i verden. Hver enkelt av oss kan falle i mange synder.
.
Da må vi til Jesus – bekjenne alt og ikke skjule noe eller bortforklare saken. Det er dette Jesus taler om i Johs 13 da han vasket disiplenes føtter. Jfr. Kol 3.
.
Som frelste er vi rene for Gud ved troen. Men under hele vandringen må vi renses. Det er den daglige frelse.
.
4. Evig frelse i himmelen.
Bibelen sier at Jesus kommer igjen i skyen for å hente sine hjem. Da får vi del i arven og herligheten der hjemme. 1. Pet. 1, 5. Det er bare de personlige kristne som kommer dit, for bare de er rede. Til de navnkristne og hyklere av alle slag vil han si: Gå bort fra meg, jeg har aldri kjent dere. Mat,. 7, 23. Jesus blir som en magnet – den trekker bare til seg jernspon og lar støv og trebiter være igjen.
.
Er du blant de som Frelseren fikk frelse – og som han derfor kjenner når han kommer?
.