mandag 28. oktober 2013

5. Den 6.-7. forfølgelse.

5.
Del 4.

6. Keiser Maximinus. Den sjette forfølgelse.

 

Den sjette delen av denne martyrtiden kom i år 235 under keiser Maximinus. Den var kortvarig og særlig rettet mot kristne ledere og lærere. Dette var en strategi mange forfølgere har fulgt siden. Når lederne tas bort, blir ofte flokken villedet.

Keiseren ga fritt leide for folket til å rydde ut de fanatiske kristne. De var jo fiender av statens guder. Dette ble kraftig understreket av et jordskjelv i denne tiden. Da ga han ordre til at alle biskoper skulle utrydde og en mengde prester. Keiseren var så barbarisk at han også plyndret hedenske templer.

En legende forteller at det var i denne tiden en engelsk prinsesse, St. Ursula, ble myrdet. Hun hadde vært på pilegrimsreise sammen med elleve andre kristne jomfruer til Roma. I nærheten av Cologne (Køln) ble de myrdet av hedningene da de var på hjemveien. Det har vært en misforståelse av romerske tall her, slik at noe har trodd det var elleve tusen jomfruer.[i] Om forfølgelsen var kort, skal den ha vært den verste inntil da.[ii]

På ett punkt ble den i alle fall til «gode» for kirken. To biskoper var blitt uvenner om makten i Roma. Hippolytus var biskop for en menighet io selve byen, mens Pontianus hadde flyktet til Sardinia. Under forfølgelsen ble de ført sammen og ble venner igjen. Slik bruker Gud ofte det onde til det beste for sitt folk. Jfr. 1. Mos. 50, 20.

De to neste keiserene lot kirken få fred. En av dem sies å ha vært en kristen, og Origenes skrev brev til ham.

Men kirken ble kald og sløv i slike medgangstider. De navnkristne øker da. Det har vist seg at Tertullians ord ofte er sanne: martyrenes blod er kirkens sæd.

7. Keiser Decius. Den sjuende forfølgelse.

Decius Trajan ble keiser år 249 og var på tronen til 251. Og det var i år 250 at han sendte ut er edikt til alle guvernører i hele riket at alle skulle nå vende tilbake til den gamle hedenske religionen. Det betydde at alle innbyggere i riket måtte ete offerkjøtt og ofre røkelse til keiserens bilde. For dette fikk de en kvittering. Da de kristne selvfølgelig måtte nekte dette, ble det årsak til en systematisk forfølgelse av dem. Dette er første gang det blir et virkelig system i forfølgelsen i Romerriket. Planmessig blir ledere og betydningsfulle kristne tatt bort. Hyrdene skulle nå tas fra kristenflokkene. Derved håpet staten at kirken skulle bli oppløst og renne ut i sanden.

Det var heller ikke snakk om en lokal forfølgelse. Hele imperiet ble gjennomsøkt. Det er kanskje grunnen til at Eusebius kalte denne forfølgelsen et «uhyre av ondskap». Keiserens tanke var at ikke bare enkelte kristne skulle utryddes, men selve kristendommen skulle knuses.

Bakgrunnen for dette var utvilsomt 1000-årsjubileet for byen Roma i år 248. Det ble feiret med pomp og prakt, og rikets glanstider ble gjenopplivet. Keiser Decius passet nettopp inn i dette bildet: Han satte seg som mål å gjenopprette det gamle – og særlig religionen. Da måtte kristendommen bort. Og den ble hardt rammet. Det så ut til å bli dødsstøtet for den.

De kristne lederne ble altså henrettet etter hvert som de bekjente kristen tro og nektet å ofre. Alt gods og verdisaker ble konfiskert hos alle kristne i høyere stillinger. Og deretter ble de oppsagt. På denne tiden var det mange kristne senatorer og hoffmenn. Alle disse ble utryddet om de ikke ofret. Helt fra Paulus’ dager hadde det vært kristne blant de høyere kretser i folket i Roma. Paulus satt i fengsel og skrev brev til menigheten i Filippi. De kristne ba han om å hilse, og «især de som hører til keiserens hus» (Fil. 4, 22). Nå skulle det bli et renset hedenskap i rikets ledelse og videre utover. Det var dette som skjedde ved nyttårstider år 250.

Og resultatet av dette ediktet ble overveldende. På flere måter. Vi tenker først og fremst på de mange martyrene. Det var store og små, kvinner og menn i Guds kongerike som ble kastet på bålet eller for de ville dyr. Ofte ble de pint på forferdelig måte i forkant. Hvor mange som ble dyremat i Colosseum og andre arenaer, vet vi ikke. Kanskje det var flere enn vi tror. Likevel regner noen kirkehistorikere med at en annen flokk var større: de som fornektet og falt fra den levende Gud. Og dette resultatet var det verste. Den største skade for kirken har ofte vært de frafalne. Deres eksempel smitter noen ganger mer enn de trofaste.

De frafalne blir delt i to grupper: Noen fornektet og ofret til keiseren straks. Man har vel lov å tro at dette i mange tilfelle var navnkristne. Noe direkte tap for selve forsamlingen av den kristne kirke var det ikke, selv om det ser slik ut. Denne skaren kan altså ha vært stor. De var redde for sitt liv og hadde ikke sett dypt nok inn i evangeliets hemmeligheter: at det viktigste her i livet er å få en frelst sjel. De var ikke forberedt på å lide for Kristi skyld. Disse var det trolig Jesus tenkte på da han fortalte lignelsen om den jorda såkornet falt in. Det var noe som falt på stengrunn. «Det er de som hører ordet og straks tar imot det med glede. Men de har ikke rot i seg, og holder bare ut til en tid. Blir det trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar han straks anstøt,» Mat. 13, 20-21.

Den andre flokken var de som ikke ofret, men skaffet seg attest (libellus) på at de hadde ofret ved å bestikke øvrigheten. De gikk altså på akkord med seg selv og Kristus. Tanken var vel at det ikke var nødvendig å skape flere martyrer enn de var nødt til. De ville vel skape ro og orden i riket ved dette. Den egentlige grunn var heller svik og uvillighet til å lide.

Da forfølgelsen var slutt, oppstod et nytt problem. Skulle de som falt fra på ny opptas i menigheten? Kunne de opptas i Guds menighet etter et slikt frafall selv om de ønsket det? Dette var et alvorlig problem for kirkens ledere. Mange svarte nei. Det er årsaken til at noen sekter oppstod.

Men la oss se på noen av dem som måtte lide for troen.
Biskopen i Roma hette Fabian. Han ble halshugget i 250. Dette innledet fordølgelsen da han var det første offer. Han var en elsket og avholdt mann i vide kretser, og hans fall kom som et sjokk på kristenfolket i januar 250. Foxe mener at grunnen til forfølgelsen og Fabian død var at keiserens skatter var blitt betrodd Fabian. Decius ville øyensynlig ikke at en kristen biskop skulle stelle med hans skatter.

Men forfølgelsen raste videre til andre land. Nicophorus skriver om den at det er lettere å telle sanden i havet enn martyrene under Decius. Vi finner merker etter martyrblodet i Jerusalem, Antiokia, Frygia, Kappadokia, Spania og Egypt og Nord-Afrika.

Biskop Alexander i Jerusalem ble fengslet og ført til Cæsarea. Der avla han bekjennelse om Kristus for myndighetene før han døde i fengslet. Biskop Babylas i Antiokia ble også martyr nå, og det foregikk slik: En av keiserne hadde sluttet fred med en annen nasjon. Som gissel hadde keiseren fått kongens sønn, en ung, vakker mann. Betingelsen var at han ikke skulle lide overlast, og det skulle være fred mellom nasjonene. Men keiseren holdt ikke ord og drepte ham innen kort tid. Da det var gjort, forsøkte keiseren å trenge inn i de kristnes tempel (kirken). Men biskop Babylos nektet ham det. Han mente at den ugudelige keiseren ikke hadde lov å nærme seg alteret. Keiseren ble ikke lite arg over dette og sendte ham straks i fengsel med så mange jern på seg som han var i stand til å bære. Kort etter ble han drept. Men Babylas gikk frimodig martyrdøden i møte. Hans siste ønske var å få bli begravet med alle de jernlenkene han hadde båret i fengslet. Og det ble han.

Et slående trekk ved forfølgelsen var at det ikke alltid var samarbeid mellom staten og folket. Både hatet mot de kristne og løgnene mot dem forsvant snart. De kristne ble betraktet som gode naboer nesten over alt. Mange hedninger hjalp de kristne i deres tunge tider.

En av dem som ble hjulpet, var biskopen i Alexandria – Dionysius. Han ble arrestert i sitt skjulested, men ble ført bort av en flokk bønder. Selv mente han at han skulle gjøre mer nytte for seg ved å leve skjult og styre menigheten derfra, enn å dø.

Herfra skrev han også et brev til Fabius og fortalte om det som foregikk i byen:

Denne forfølgelsen begynte ikke da keiseren proklamerte den, men ett år før. Da kom en dårlig person, en sannsier, og hisset hedningene opp mot oss og egget dem til å holde fast ved sin gamle overtro. De erklærte at all deres religion bestod i djevledyrkelse og i å ødelegge oss. Først grep de en av våre prester, Metra. Han nektet å spotte Gud, og derfor slo de ham med staver og klubber, og med skarpe piler stakk de ham i ansiktet og øynene. Deretter dro de ham utenfor byen og steinet ham i hjel. Deretter tok de en trofast kvinne, kalt Quinta, og førte henne til deres avgudstempel for må tvinge henne til å ofre sammen med dem. Hun nektet dette og foraktet gudene deres. Derfor bant de føttene hennes og dro henne gjennom hele gaten i byen på de hårde steinene. Så kastet de henne mot møllesteiner og pisket henne med sveper. Til slutt dro de henne utenfor byen og steinet henne i hjel slik de hadde gjort med Metra.

Da de hadde gjort dette, dro en stor skare rundt i husene til de kristne og tok alt de kunne finne av verdi. Det som var av mindre verdi og tre, dro de sammen på markedsplassen og satte fyr på det.

Mellom dem som ble tatt, var en kvinne ved navn Apollinia. De brakte henne fram og slo alle tennene ut på henne. Så laget de i stand et stort bål ved byen og truet med å kaste henne dit om hun ikke var med dem for å spotte og fornekte Kristus. Da stanset hun en liten stund for å tenke seg om. Men plutselig sprang hun rett inn i ilden og ble brent.

Serapion tok de i hans eget hus. Etter at de hadde angrepet ham med atskillige pinsler og brutt i stykker nesten alle ledd i kroppen hans, kastet de ham ned fra det øverste loftet. På den måten ble hans martyrdom fullbyrdet. Det var ingen utvei for oss verken privat eller offentlig, natt eller dag til å unnfly….

Kort etter dette kom keiserens edikt, som var så fryktelig at de utvalgte kunne bli ødelagt om mulig. Det har Herren varslet oss om. Ved dette ediktet kom det stor frykt over oss alle, og mange, særlig de rike, ofret til avgudene. Noen gjorde det av frykt og noen ble dradd av sted av naboene. Andre kom så skjelvende som om de selv skulle bli ofret, men folket lo av dem. Andre igjen kom freidig til alteret og sa de aldri hadde hatt noe å gjøre med de kristne. Noen flyktet mens andre ble tatt. Noen fornektet troen etter lange fengselsopphold, mens andre var sterke i troen og ble trofaste martyrer for Guds rike.

Den første av disse var Julian, som var nedbrutt av gikt så han ikke kunne gå. To menn bar den gamle mannen som bekjente Herren med en fullkommen tro. Han ble lagt på kameler og deretter pisket. Til slutt kastet de ham på ilden hvor han ble oppbrent.» Så langt Dionysius.[iii]

Det finnes hundrevis av andre eksempler. Det samme skjedde igjen og igjen i mange land. «De stille i landet» ble plutselig betraktet som statens fiender. De som av hjertet ønsket å gjøre godt, ble betraktet som farlige. Det er med sorg vi leser om de mange som ikke bestod prøven. De valgte heller en «kortvarig nytelse av synden» enn å lide sammen med Guds folk. Hebr. 11, 25.

Da Decius døde i 251, ble Gallus leder av Romerriket. Snart sendte også han ut et edikt hvor han fordømte de kristne. Denne gangen var det særlig biskopene og lederne som ble tatt. Rett etter dette kom en stor pest, som gjorde at lederne i Riket ble opptatt med andre ting. Men snart fikk de kristne skylden også for dette, og forfølgelsen fortsatte. I denne tiden ble de romerske biskopene Cornelius og Lucius forvist og dømt til døden.

En gammel legende forteller fra den sjuende forfølgelsen om de såkalte «sjusoverne». Det var sju fromme kristne i Efesus som under forfølgelsen søkte tilflukt i en hule utenfor byen. Der sovnet de inn – og sov i to hundre år. Da de våknet, trodde de at det bare var gått en natt. Derfor ville en av dem ut i byen får å kjøpe mat. Klærne hans vakte oppsikt, og handelsmennene ble forbauset da han betalte med så gamle penger. Han ble derfor brakt til stattholderen som sammen med en biskop gikk til hulen. – Men de sju sovnet snart igjen og har ikke våknet siden. (Men det er altså bare en legende!


[i] Ph. Schaff: History of the Christian Church, vol. II, p. 59.
[ii] H. Lockyer. The Man who changed the World, vol. I, p. 100.
[iii] Foxe, p. 27f.