mandag 16. desember 2013

Englebudskap!

Englebudskapet.

Av Nils Dybdal-Holthe.

Noen hyrder utenfor Betlehem fikk besøk en nattetime (Luk. 2, 8-14). Så helt uvanlig var ikke det i Israel. Det uvanlige her var at noen hyrder fikk det. Amos er et eksempel i den gamle pakt. Men han skulle bli profet. Vanlige mennesker ble ikke alltid så høyt verdsatt av folket i gamle dager.

Her knytter Lukas Jesu fødsel til verdenshistorien. Han er den eneste av evangelistene som gjør det. «Det skjedde i de dager,» sier han i v. 1. Og hva slags tid var det? Jo, da Augustus var keiser i Romerriket. Han døde i år 14 e. kr. Han viser også hvor det skulle skje – i Davids by, Betlehem, v. 4. Jesu fødsel er noe som har skjedd i historien og ikke løse rykter.

Når Matteus forteller om dette, knytter han det til jødiske Skrifter og sier: «Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren har sagt ved profeten,» Mat. 1, 22. Slik er Jesu fødsel også knyttet til Guds profetier flere hundre år før. Jfr. Jes. 7, 14. Det er en fast og sikker historie. Bibelens profeti er pålitelig.

Denne julenatta talte en engel fra himmelen til hyrdene. Ja, en stor engleskare viste seg for dem etter hvert. De sang lovsanger til Gud og æret ham, v. 13. Det må ha vært en høytidsstund for hyrdene der englene kom i flokk med stjernehimmelen over seg og himmelske toner lød. Dette var noe nytt, slikt hadde aldri skjedd i Israel før.

Hvorfor?
Jo – engelen hadde et budskap. Det var en viktig kunngjøring som angikk alle mennesker. Derfor treffer det også oss – to tusen år senere. Vi taler ikke her bare om historie. Budskapet er noe levende og av evig verdi. Vi kan gjerne si «eksistensielt», noe livsviktig.

Hva er dette budskapet?
Svaret i Luk. 2, 10-12 viser fram Jesus med flere ord. Det er rett og slett engleord. De forkynner det som skulle bli talt og sunget om i to tusen år – og nå over hele jorden. La oss konsentrere oss om dette julebudskapet nå:

1. Frykt ikke.

Hyrdene var redde for det ukjente de møtte nå. Det var ikke hver dag de møtte et himmelsk vesen. Og slik er vi alle redde innerst inne. Frykten rekker inn i vårt indre vesen. Den rokker liksom ved grunnvollen i livet vårt noen ganger.

Den første hilsen fra himmelen er derfor: Frykt ikke! Jesus brukte også dette ordet til disiplene, f. eks. i Mat. 28, 10. Er det ikke fint å ha en slik Frelser og Herre? Du kan gå frimodig videre i livet. Herren selv er hos deg. Du kan stole på det! Guds ord forkynner det. Som en troende er dette løftet ditt.

Falske kristne som ikke bøyer seg for Gud, eier ikke dette ordet. De har all grunn til å frykte Gud og dommen. Den eneste veien er å vende seg bort fra synd og vranglære og be om nåde og tilgivelse – og tro på det rensende Jesu blod. Hvorfor?

2. Forkynnelse.

Engelen var en forkynner. Guds nye rike begynte med forkynnelse. Og hele tiden har det vært viktig, ja, en krumtapp i religionen. Jesus sendte også ut forkynnere, og det har mange misjonsorganisasjoner også gjort gjennom mange år. Etter reformasjonen ble også forkynnelsen i kirkene et viktig redskap for Gud.

Hvordan skulle ellers budskapet om Guds rike nå ut til mennesker? Det er den måten Gud bruker for å kontakte folket. Slik var det altså julenatten også. Gud sendte en taler til jord.

Engelen bruker ordet evangelisere når han forkynte. Det betyr å bære fram et godt budskap, og han legger til: Det er en stor glede, noe veldig og fullstendig nytt for de fleste. Engelen var evangelist.

3. Glede.

Det er budskapet, og det driver frykten ut. Disse to ting kan ikke bo sammen. Men her er det ikke tale om vanlig menneskelig glede som alle kan ha. Engelen taler om gleden i Gud og hvordan vi får den.

Mange har nok misbrukt dette. Julen er dermed blitt en gledens fest i alminnelighet der jordiske goder er blitt det eneste mange forbinder med jul. Denne verdens juleglede består av mye mat, mange og dyre presanger, særlig til barna. Ikke sjelden er alkohol en ingrediens på julebordet. Det er ikke for ingen ting vi har talt om juleøl, og det er ingen ny oppfinnelse. Men den er heller bibelsk.

Bibelen har mye å si om glede. Det er glede i Gud, i Herren og i Den Hellige Ånd. Når engelen her taler om glede, mener han noe helt spesielt. Det må vi se på nå.

4. Frelse.

Gleden er frelse. En annen gang sa en engel til Josef: Jesus skal frelse sitt folk fra deres synder. Mat. 1, 21. Dette er selve kjernen i kristendommen. Forstår man ikke det, blir kristendom en religion blant alle andre. Det er da man begynner å diskutere hvilken religion som er best. Det er i utgangspunktet en umulig diskusjon.

Grunnen til frelsens nødvendighet er synden. Alle mennesker er skyldige, og alle behøver den samme frelse. Det er arven fra syndefallet. 1. Mos. 3. Derfor var frelsen for alt folket, sa engelen. Det var ikke et tilbud til folket, blant flere andre. «For alt folket» betyr at alle mennesker må eie denne frelse om det skal gå dem vel i evigheten.

Både du og jeg har syndet og brutt Guds lov og bud. Ingen er gode nok i seg selv for Guds rike. Vi må bli gjort «skikket», som Paulus taler om i Kol. 1, 12. Alle behøver å bli frelst. Og Jesus kjøpte oss fri med sitt eget blod på korset.

Vi må også peke på noe annet englene sang om: Fred på jorden. Noen taler om det som jordisk og politisk fred her i verden. Bibelen taler om noen annet, nemlig fred og glede i Den hellige Ånd, Rom. 14, 17. Slik er det i Guds rike, sier han. Og når vi er rettferdiggjort ved troen, har vi fred med Gud. Der ligger nøkkelen. Eller som B. S. Ingemann sang i 1850:

Englene sang den først for markens hyrder, skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden. Menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født.

5. Et tegn.

Hvordan skulle disiplene finne fram og være sikker på at de hadde funnet det rette? – De fikk et tegn. Gikk de etter det, var de på rett vei. For hyrdene var tegnet et barn og ei krybbe. Det ville være mange barn i senger denne julenatten. Noen var der kanskje sammen med mor og far.

Ei krybbe var noe spesielt. Bare èn hadde et så fattig leie. Alle herberger var fulle av folk, da Josef og Maria nådde fram til Betlehem. Alt var opptatt, det så nesten ut til at de måtte overnatte under et tre. Men Gud hadde gjort ferdig et sted for dem også. Et uthus eller en stall. Når hyrdene fant fram til det, kunne de være trygge for at det var stedet hvor gleden var.

Vårt tegn er noe annet. Skal vi finne fram til sann frelse og religion kan vi ikke stanse ved krybben, selv om den er romantisk og gir gode følelser. Det finnes et annet tegn. Også det er spesielt og uventet for mange.

Korset!
Uten kors ingen frelse og ingen kristendom. For korset var målet for barnet i krybben. Han hadde ikke gjort sin gjerning før han hang der og ropte ut: det er Fullbrakt!

Det er det dype innhold i englesangen.

Korset hører påsken til. Jul og påske henger slik nøye sammen. Får vi ikke det fram i forkynnelsen denne julen, blir det ikke rett. For hva skjedde der?

Vi kan si det kort og enkelt slik: Gud samlet alle synder i hele verden, og dermed alle skyldbrev for alle mennesker, og la alt på Sønnen. Jesus måtte dermed ta ansvaret for all synd i denne verden og dømmes for det som om han hadde gjort alt selv. Allerede i begynnelsen av hans virke, sa Døperen om ham: Der er Guds lam som bærer verdens synd. Joh. 1,29. Mange år senere skrev Peter til vennene: Han som bar våre synder opp på treet, 1. Pet. 2, 24. Og Johannes skrev ennå senere: Jesu, hans Sønns blod, renser oss fra all synd. 1. Joh. 1,7. Det er når du får tro og «se» det, at du opplever gleden i Gud. Engelen julenatt pekte fram mot dette.

Men hvordan blir dette min eiendom, slik at jeg er fri og frelst?
Omvend deg! sier Bibelen. Det betyr et møte Jesus og et nei til synd og ondskap. Og da sier Bibelen at vi skal bekjenne våre synder for Gud – og noen ganger for mennesker som vi har syndet mot. Når vi så får høre evangeliet om Jesu død på korset for vår skyld, tennes et håp i sjelen. Ånden peker på det Bibelen sier om frelsen og ikke på det du selv føler eller har gjort. Du får et nytt trosliv og et nytt hverdagsliv.

Dette er ikke lovisk tale i den mening at vi skal fortjene noe hos Gud. Det nye liv er ikke en lovgjerning. Det er bare en naturlig konsekvens av troen og møtet med Jesus. Det er på linje med Jesu ord til kvinnen som var grepet i hor: Gå bort og synd ikke mer. Joh. 8, 11.

Ved troen på Jesus får du se i Guds ord at synden er sonet og tilgitt hos Gud. Du får se at du er ren og rettferdig og himmelen verdig. Du er på himmelvei på tross av din synd som du fremdeles ser i deg selv og ikke kan glemme. Men det skaper jubel og lovsang: Tenk, jeg er frelst på tross av alt dette. Jeg er samtidig rettferdig og en synder, som de gamle lutheranere sa.

Luther selv sier i en julepreken: «Det sømmer seg for oss mennesker at vi med glede tar imot Ham, som engelen sier: I dag er det født dere en frelser. (…) Den som rett føler og tror dette, han vil kunne tale om hva rett glede er, ja han vil ikke kunne leve lenge for bare glede. (…) Det er umulig at et menneskehjerte ikke skulle bli glad når det tror at vi har en slik Frelser som har forløst oss fra synden, døden og all ulykke.»

Da Maria fikk høre dette julebudskapet, står det at hun tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. Luk. 2, 19. Det skulle vi også gjøre.

Er dette blitt ditt? Nå har du en ny anledning. Kom til din Frelser!


*
La meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord.
Syng for meg sangen om Jesus, herligste sang på vår jord.
Den som for Betlehems hyrder lød fra det himmelske kor:
Ære skje Gud i det høye! Født er en Frelser til jord.

Syng for meg sangen om Jesus, syng den i sjelsdypet inn.
Syng til hvert ord om min Frelser gjenlyder dypt i mitt sinn!
(Fanny Crosby 1870).

--
Fra Bibelsk Tro nr. 6, 2013, s. 8-10.

mandag 28. oktober 2013

1. Martyrhistorien.

Martyrhistorien,
av Nils Dybdal-Holthe.
1. Innledning.


Forord.

Vi hører nå om mennesker som lider for Jesu Kristi skyld. Vi har hørt at det har skjedd i gamle dager også. Vi har lest om troshelter i Kristi menighet. Og vi blir grepet av det i våre hjerter og sinn.

Noe av denne «betatthet» vil jeg gjerne dele med andre. Og tanken på at vi kan komme i samme situasjon og gjennomgå noe av det, gjør at vi kan lære noe av tidligere tider her også. For det er virkelig forfølgelser i vår tid. Er vi da rede til å møte dette selv?

Derfor skal vi se på noen slike tider med større og mindre motstand mot Guds sak. Hvordan taklet folk det før, og hva gjorde de når motstanden ble konkret? Det er dette vi bl. a. kan ta med oss inn i vår tid. Ikke alt passer kanskje for oss nå. Men vi skal alltid huske på at den egentlige fienden er den samme. Det er Djevelen. Han kan komme i flere skikkelser og klesdrakter. I gammel tid var det Romerriket og senere den katolske kirke som var motstander av de evangeliske. I nyere tid har det vært kommunisme og islam. Men også materialisme og egoisme og verdslighet er krefter som ofte står Gud imot.

Men nå vil vi altså gå gjennom noen av vår forhistorie på dette feltet.


Kap. 1.

1. INNLEDNING.

Hva er en martyr?

Det første vi må spørre om er hva en martyr egentlig er. Svaret er kanskje ikke så enkelt. Det er vanlig å svare at ordet betyr «et blodvitne». Spørsmålet er hva det egentlig er.

Å vitne er å fortelle hva en selv har sett og hørt og hva en har opplevd. I en rettssak er det ganske viktig og blir tillagt stor vekt. Da forsøker en å beskrive situasjonen med ord. En setter liksom sine ord i pant på at dette er sant. Vi har virkelig opplevd det vi taler om. Det var slik Jesus beskrev vitnesbyrdet. En sen nattetime sier han til den lærde Nikodemus: «Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett.» Joh. 3, 11. Alle kan prate om mye, men bare de som har opplevd noe, kan vitne. De er sikre på at det er sant, de har sett og hørt det.

Et «blodvitne» må også ha opplevd noe. Noe enestående. Det må ha vært noe dyrt og hellig og verdifullt. Det er så stort at de ikke bare vil gi sine ord som pant på at det er sant. Et blodvitne er villig til å gå sitt liv og blod på det. Hver blodsdråpe er vitnesbyrd om at det de sier er sant. Livet skal vise det, og døden bevise det. Slik gir det menneske seg villig hen til skafottet – og blir drept. For han vet hva han sier.

Ingen vil trolig gi sitt liv for noe de ikke virkelig tror på. Mange er med så lenge det er medgang. Straks motgangen nærmer seg, faller de bort. Det er disse Jesus taler om i liknelsen om \de fire slags jord der såkornet falt. I beretningen i Luk. 8 står det slik: «De på stengrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det; men de har ikke rot. De tror til en tid, og i prøvelsens stund faller de fra.» v. 13. Matteus sier om dem at de faller fra når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, Mat. 13, 21.

Dette behøver nødvendigvis ikke sikte til følelsesmennesker. Mange slike finner vi trolig i himmelen en dag. Det er ikke tilstrekkelig med å forklare det med at sterke følelsesmennesker blir lett påvirket til å bli kristne. A. Barnes forklarer det bedre ved å si at «de har ikke rot i seg selv. De er ikke sanne kristne. Deres hjerte er ikke forandret. De har ikke sett sin skyld og den fare de er i og Kristi sanne storhet. De er ikke virkelig knyttet til evangeliet.» Da er det slike som mikke er rotfestet i Guds ord, som ikke har opplevd Ordets velsignelse og rikdom. Derfor er de heller ikke villige til å vitne når vitnesbyrdet koster noe.

Nå er det kanskje lett å vitne på bedehuset når det er gode møter. Verre blir det å vitne i hverdagen. Der blir våre ord tomme om vi ikke har dekning for dem i vårt liv. Folk kjenner de kristne godt fordi de blir grundig studert. Livets vitnesbyrd er kanskje mer verd enn ordets mange ganger. Men det blir trolig aller vanskeligst å vitne når trengselen kommer. Da kreves ikke bare ord og gjerninger. Da kreves kanskje også vårt blod. Det skjer kanskje ikke kort og brutalt vcd at vi blir skutt eller hengt. Satan kan også pine oss langsomt og grusomt. Vi har kanskje lest om konsentrasjonsleirene under den siste krigen.

Men han har nok mer på lager.

I tider med forfølgelse tar dem i bruk. Vi skal se på noen slike tider. Da koster det å bekjenne Guds navn. Noen har tatt omkostningene ved det og holdt ut i lidelsen. De vitnet om det største de eide på jord. Mens blodet rant nedover skafottet, ble dette det mektigste vitnesbyrd om en fast tro og en troskap inn i døden. Mon tro bødlene kunne være uberørt av det de så? Gikk det an å se skarer av kristne bli pint og plaget – mens de sang og priste Gud så lenge tungen kunne tale. Merket de ikke at det var hellige stunder? Det var noen som utbrøt stille og betatt da Guds egen Sønn måtte dø: «Sannelig, denne var Guds Sønn.»

Soldater i den romerske hær senere har kanskje også kjent på de samme tankene. De måtte være vitner til blodvitnene når de sang seg inn i døden. Det blir sagt om keiser Julian den frafalne at han ropte i sin siste stund: Så har du seiret, galileer! Legende sier at han ropte det da han døde i kamp mot perserne i år 363 e. Kr. Om det er historisk sant, vet vi ikke.

Forfølgelse og martyrium hører sammen. Det har også hendt at noen ble martyrer utenom de store forfølgelsene. Men mange blodvitner gikk sammen inn i evigheten. Kanskje det er noe av styrken (menneskelig talt) i deres siste stund?

Bibelen sier også at de kristne må vente og regne med motgang of forfølgelse i den siste tid. Det blir porten inn i evigheten for mange da. Det nye testamentet har flere advarsler om det. Og det gjelder ikke bare den siste store trengsel.

Advarsler i Skriften.
Jesus talte om slike tider i Bergprekenen, mat. 5, 10-12:
Matt 5,10-12 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. 11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.

Jesus regner altså med forfølgelse, spott og vondt rykte for «de salige». Det er de som tror og følger ham. Dette er ofte begynnelsen til selve forfølgelsen. Det begynner med falske beskyldninger. Vi skal ellers legge merke til at Jesus her mener forfølgelse for hans skyld, dvs fordi vi hører ham til. Verden kan ha grunn til å håne oss om vi lever et slurvet og dårlig kristenliv. Slik har vel Guds navn noen ganger blitt spottet. Om noen skulle fristes til å tro at de blir forfulgt for Jesus skyld når den virkelige årsak er synd og et dårlig liv, bør de tenke seg grundig om.

Men om det sies i sannhet, hva er da resultatet?
Først sier Jesus at de er salige. Her tenker han trolig ikke bare på den himmelske salighet. Det løftet har vi også: for himlenes rike er deres, sier han. Men midt i trengselen og forfølgelsen er de også lykkelige og glade. Salige. Derfor sier han videre: Gled og fryd dere. At en som forfølges , kan glede seg midt i motgangen, har vi mange eksempler på. Her er ett fra virkeligheten: En predikant hadde møter i ei bygd. Noen venner ba ham komme dit. Men de hadde ikke noe bedehus på stedet. Da gikk predikanten til læreren og ba om å få leie huset noen kvelder. Men læreren hadde liten forståelse for pietisme og jaget predikanten bort med mindre fine ord. Han forteller at han gikk veien tilbake og sang frimodig:

Lover den herre, den mektige konge med ære!
Lov ham, min sjel, og la det din forlystelse være!
Stem opp en sang, salter og harper, gi klang,
Syng for Gud Herren, den kjære.

- Disiplene skulle få merke forfølgelsen på samme måte som profetene i den gamle pakt. Guds folk har vært under de samme kår til alle tider. Satan har alliert seg med verden og svoret hevn. Og den vil komme.

Noe av det samme mente vel Jesus da han flere ganger senere talte om at vi skulle bære vårt kors, Mat. 10, 38.

Paulus taler også om lidelse. Ja, han styrket disiplene og formante dem ved det: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, Apg. 14, 22. Han ville liksom forberede dem på det som skulle komme. Han fikk selv erfare det.

I Tessalonika hadde han også sagt klart fra om det som var i vente: «Da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet.» 1. Tes. 3, 4. Han var så spent på om de hadde bukket under i trengselen, at han sendte bud til dem, v. 5. Han kunne ikke holde det ut lenger. Han måtte få vite hvordan det var med de troende. Det er det rette og sanne hyrdesinn. Og det kjenner vi litt til: Når noen blir omvendt til Gud, følger vi med hvordan de har det og hvordan det går framover. Da er det stor glede å møte slike igjen etter f. eks. 50 år og høre at de fremdeles tror på sin Frelser.

Dette skjedde også i Paulus sin første tid som misjonær. Mot slutten det siste brevet sitt skriver han: «Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» 2. Tim. 3, 12. Og straks kan han selv bekjenne: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg.» 2. Tim. 4, 7-8.

La oss tenke over dette: de gudfryktige skal bli forfulgt. Når vi merker så lite til det i dagliglivet vårt, er da grunnen at gudfryktigheten er så liten? Men når dette møter oss, har vi lov å følge Paulus’ eksempel i 2. Tes. 3, 11-2: «Brødre, be for oss - - at vi må bli fridd fra vrange og onde mennesker.» 2. Tes. 3, 1-2.

Kanskje vi i kommende dager får bruk for å be den bønnen mer enn nå. Gud hjelpe oss.

2. Martyrer i Bibelen.

2. Martyrer i Bibelen.Martyrhistorien begynner i Bibelen. Vi finner beretninger om flere martyrer der, både i den gamle og nye pakt. Menneskene i de eldste tider var minst like standhaftige i sin tro som nå. De var villige til å dø – for de så fram til noe bedre. Ordet martyr kommer av det greske ordet «martyria» som blir oversatt med vitne eller «blodvitne». Å vitne er å bekrefte at noe er sant. I vår mening er det å gi sitt liv for sin tro. Det er et sterkt vitnesbyrd. Vi har slike vitnesbyrd i Bibelen og i kirkehistorien. Det er noen av dem vi skal følge nå.

1. Den gamle pakt.

Martyrhistorien begynner på Bibelens andre blad. Den første martyr var
a) A b e l.
Han var Adam og Evas sønn. Det er gått en tid etter skapelsen og herligheten i Edens hage. Adam og Eva hadde syndet mot Gud og blitt utvist fra Guds umiddelbare nærhet i hagen. De hadde fått to sønner, Kain og Abel. Kain var eldst, og han ble bonde mens den andre ble hyrde.

Det gikk noen år. Adam og Eva fortalte dem nok om den lykkelige tida i Edens hage, og fallet og dommen. De hørte nok også om at «kvinnens ætt» skulle knuse slangens hode, 1. Mos. 3, 15. Det er også trolig og naturlig at de talte om offer. Det ble vanlig gjennom hele bibelhistorien senere. Det er også vanlig blant andre folkeslag senere. Noe må de ha hørt og forstått.

En dag går de ut på marken og lager hvert sitt bål på alter av stein. Kain finner noe av det han hadde dyrket. Abel tok et fint lam fra sin saueflokk, slektet det og la det på sitt alter. Det er ikke så sikkert at han hadde dype tanker om dette. Men han forstod kanskje noe: Det handler om en stedfortreder og et offer. 1. Mos. 4.

Da står det: Herren så til dette offeret – han godtok det. Det var et rett offer. Kain forstod at Herren ikke godtok hans offer. Hvordan det skjedde konkret, vet vi ikke. Kunstnere (bl.a von Carolsfeld og G. Dore’) har tegnet/illustrert dette med at røyken av Abels offer steg opp til himmelen mens hos Kain la den seg på jorden.[1]
Gustav Dore’s bilde.

Da ble Kain fylt med hat og vrede. Misunnelsen flammet opp i ham. Dette kunne han ikke tåle. Hvorfor var i hans offer like godt? Han hadde strevet og arbeidet på jorda og fått det til å vokse. Her er han nok bilde på mange som gjør så godt de kan og mener de er like gode som de kristne.

En dag flammet hatet opp igjen da de var ute på marken. Han finner en stokk eller stein og for løs på sin bror og slo ham i hjel. Dermed skjedde det første brodermord og Abel ble den første martyr. Han var uskyldig, men en troende. Slik har det vært med alle senere martyrer. Troen på Gud stod over alt annet. Troen er en mektig kraft i slike tilfeller. Og aldri har visst Guds rike gått fram i slike motgangstider. Derfor er det rett at «martyrenes blod er kirkens sæd».

Det vokser, det vokser Guds rike…

Mange, mange år etter dette møter vi en i Skriften som nesten ble en martyr. Han var bestemt til å då, men unnslapp som ved et under. Det var
b) J o s e f,
Jakobs sønn, 1. Mos. 37. Han var en av de tolv som ble stammen i Israels folk i ettertid. De andre hatet denne broren fordi faren favoriserte ham. Han var «hans alderdoms sønn», og han fikk en ekstra fin kjortel.

En dag hendte noe som gjorde hatet enda verre. Josef hadde en drøm. De var ute på marken på kornåkeren. Plutselig reiste Josefs kornbånd seg og de andre bøyde seg for hans. Da han fortalte dette til brødrene, ble forholdet enda kaldere. Skulle han være konge og råde over dem, tenkte de. Senere fikk han en ny drøm som han fortalte dem: Solen, månen og elleve stjerner bøyde sge end for ham. Heller ikke faren likte denne drømmen. Skal vi bøye oss for deg, under han seg. Etter den dag ble de misunnelige på ham.

En tid etter dette var de elleve brødrene i Sikem og gjette. Jakob sendte Josef av staed for å se hvorledes det var med dem. Da var det at hatet fikk gjennomslag og de bestemte seg for å kvitte seg med ham. «Kom nå og la oss slå ham i hjel og kaste ham ned i en av brønnene. Så vil vi si: Et vilt dyr tok ham. Nå får vi se hva det blir av drømmene hans.»

Men den eldste av brødrene ville spare ham og bare kaste ham levende ned i brønnen. Det ble også gjort. Men en handelskaravane kom forbi. Den skulle til Egypt. Her var en fin anledning til å bli fri drømmeren. De solgte ham for 30 penninger – prisen for en slave. Det var også den prisen som ble gitt for Jesus. Senere viste det seg at drømmen gikk i oppfyllelse.

Josef er bilde på martyrer i senere tid. Han led uskyldig, men slapp fra det med livet. Slik har det gått med mange senere også.

Mange hundre år senere møter vi en annen person i Bibelen som antagelig led martyrdøden. Det er ikke sagt spesielt, men en tradisjon taler om det. Det var profeten
c) J e s a j a (Esaias).
Han var profet i Israel under kongene Ussias, Akas og Esekias i Juda ca. år 740-680 f. Kr.[2] Mange tror at det er han der er henvist til i Hebr. 11, 37. der står det om trosheltene i den gamle pakt bl.a.: «de ble … gjennomsaget … verden var dem ikke verd». Noe sikkert om dette vet vi ikke. Men et apokryfisk skrift (The Ascension og Isaiah – Jesaias’ himmelfart) forteller om det. Det ble skrevet i begynnelsen av det andre århundre e. Kr., og er bevart i en etiopisk oversettelse. Justin Martyr nevner også Jesaja som martyr, han levde ca. 150 år e. Kr.[3]

Jesaja var sønn av Amos (ikke profeten) og skal ha vært fetter til kong Ussias og bodde i Jerusalem. Han begynte sin virksomhet det året kong Ussias døde. Mens han var ung virket bl. a. profetene Amos og Hoseas. Han har kanskje hørt dem preke. Han fikk så et mektig kall fra Gud, kap. 6, og talte i mange år om Gud, «Israels hellige».

I skriftet Jesajas’ himmelfart fortelles at kong Esekias ba sin sønn Manasse om å gi ham Jesajas’ skrifter. Profeten sier at Manasse ikke ville høre og profeterer at Manasse ville gjøre ham til martyr. Jesaja måtte flykte sammen med en del andre profeter til Betlehem og senere til fjellene bak byen. En falsk profet, Belkira, oppdager flukten og anklager ham for Manasse av tre grunner:
Han profeterte at Jerusalem skulle gå til grunne:
Han hadde sagt: Jeg har sett Gud, men se jeg lever;
Han hadde kalt Jerusalem og Judas folk for Sodoma og Gomorra.

Da Jesaja skal lide martyrdøden, tilbyr en seg å berge ham hvis han vil bekjenne at han har profetert falskt. Profetene nekter og blir deretter sagt i stykker med en vedsag. Hele tiden talte han med Den Hellige Ånd. Selv om dette skriftet er apokryfisk og ikke anerkjent som bibelskrift, er det trolig at Jesaja levde i Manasses tid.[4]

Mot slutten av Det gamle Testamentets tid, møter vi enda en martyr, nemlig
d) S a k a r i a s.

Jesus anklager jødene i en tale mot fariseerne at de har slått ham i hjel, se Mat. 23, 35. Man er ikke helt enige om hvem denne Sakarias var. Det kan være profeten Sakarja i GT eller en annen med dette navnet.

I de apokryfiske bøker i GT er også fortalt om martyrer. Makkabeerbøkene forteller om tiden omkring 150 f. Kr. Den verste kongen nå var Antiokus IV Epifanes. Det var strid mellom flere grupper i jødefolket, og det utnyttet Antiokus seg av og handlet etter mønsteret «splitt og hersk».

Han plyndret til slutt templet, brente jødenes hellige skrifter, forbød dem å holde sabbaten og omskjærelsen. I templet lot han brennofferalteret gjøres om til et alter for den hedenske guden Zevs i år 168. Alle som nektet å ofre, ble myrdet. Slik oppstod en hellig krig og forfølgelse mot troende jøder. Mange flyktet da ut i ørkenen og levde «som ville dyr». Det har dessverre skjedd mange ganger med jødefolket, også i vår tid.

Vi siterer noen vers fra den apokryfiske boka 2. Makkabeerbok 6, 1-11:

«I)kke lenge etter sendte kongen ateneren Geron for å tvinge jødene til å vende seg bort fra fedrenes lover og ikke lenger innrette sitt liv etter Guds lover. Han skulle også vanhellige templet i Jerusalem og vie det til «Den olympiske Zevs». Templet på Garisim skulle vies til Zevs, gjestevennskapets beskytter – slik innbyggerne på stedet selv hadde bedt om.
Hardt og utålelig på alle vis var det at ondskapen tok slik overhånd. For hedningene fylte templet med utskeielser og festing; de forlystet seg med skjøger og lå med kvinner inne på det hellige området. De brakte dessuten ulovlige ting inn i templet. Alteret var fullt av avskyelige ofre som lovene strengt forbyr. Det var umulig å holde sabbaten eller å feire de faste høytidene, eller i det hele tatt å bekjenne seg som jøde.
Ved den månedlige feiringen av kongens fødselsdag ble jødene med brutal makt tvunget til å delta i hedenske offermåltider. Og når festen for vinguden Dionysos kom, måtte de gå i festopptog for Dionysos med eføykrans om hodet. Etter forslag fra Ptolemaios gikk det også ut en forordning til de greske byene som lå nærmest, om at de skulle gå fram mot jødene på samme måte og arrangere offermåltider; de som ikke frivillig gikk over til de greske skikkene, skulle drepes.
Alle kunne se at situasjonen var fortvilt. To kvinner ble for eksempel slept i fengsel fordi de hadde latt barna sine omskjære. Spedbarna ble hengt ved mødrenes bryst, og så førte de kvinnene rundt i byen så alle kunne se dem, og styrtet dem til sist utfor bymuren. Andre, som hadde samlet seg i hulene i nærheten for å feire sabbatsdagen i hemmelighet, ble angitt il Fillip, og alle sammen ble levende brent; for de ville ikke sette seg til motverge på grunn av den store respekt de hadde for helligdagen.»

Vi hører om flere andre slike tilfeller. En som ikke ville bøye seg for kongens bud, fikk først avskåret tungen, så flådd levende på hodet, og deretter hogg de føtter og hender av ham mens moren og brødrene så på.

Jødene trodde på den ene sanne Gud, og det ble ikke tålt i den hedenske verden. Slik er det egentlig i alle forfølgelser. Vi kan noen ganger spørre om dette også vil komme til oss. Vi ser nokså klare tegn på at den bibelske lære ikke må tåles. Her må vi være i bønn til Gud for vår egen del – og for de kristne i vårt land og utover hele verden. – Deretter skal vi gå over til den nye pakt.

2. Martyrer i den nye pakt.

Stefanus var egentlig den første martyr i den nye pakt. Men i grenseland mellom den gamle og nye tid møter vi en annen. Det er døperen
a) J o h a n n e s.
Vi skal ikke skrive om hans liv og tjeneste her. Han var forløperen for Frelseren og skulle rydde vei for ham. Her må vi se på ham som martyr.

Hvorfor måtte den kjempen i Guds rike dø? Luk. 7, 28. I Matt. 14 ser vi det. Johannes fikk høre om livet til Herodes. Han var fjerdingsfyrste og leder i landet. Men han hadde sendt hustruen fra seg og lagt sin elsk på Herodias, som var gift med hans bror, Filip. Landets leder levde altså i hor.

En dag gikk han til slottet og sa det rett ut til Herodes: Det er ikke tillatt for deg å leve med Herodias. Du må sende henne fra deg. Gud sier at det er synd.

Da ble Herodes rasende. Kast ham i fengslet, sa han. Og da Herodes hadde fødselsdag, danset Herodias datter for ham. Han ble så betatt at han sa uten å tenke: Spør om hva du vil, og jeg vil gi deg det. Hun gikk til moren som sa: Be om å få Johannes’ hode på et fat. Også hun var beklemt av døperen. Og jenta gjorde som moren sa. Samme kveld ble Johannes halshugget. Martyrblodet rant på grensen av den nye pakt.

Enda en må vi nevne her: nemlig
b) J e s u s   K r i s t u s.

Han var egentlig ikke en martyr, selv om han døde som martyr. Jødene hatet ham og ville rydde ham av veien. Det er den ytre, menneskelige årsak til Jesu død. Men den virkelige grunnen til hans død lå dypere. Han var Frelseren som måtte gå i døden for folkets synd og ta den straffen som vi alle fortjente.

De romerske soldatene var bare Guds tjenere langfredag. Jesus måtte dø, for å sone all verdens synd. Det er evangeliets kjerne. Jesus døde martyrdøden som et menneske, men som Guds Sønn døde han som sonoffer.

Langfredag var det egentlig slutt på alle offer på tempelplassen. Jesus Kristus var oppfyllelsen på alle offer der.

Det første blodvitne i kirkens historie var
c) S t e f a n u s.

Han var en av de sju diakoner som menigheten valgte etter pinsedag til å ta seg av de praktiske ting. Han blir i Apg 6 beskrevet som «en mann full av tro og Den Hellige Ånd». Han gjorde undergjerninger og store tegn blant folket, står det.

Det var vekkelse i Jerusalem – «Guds ord hadde framgang, og tallet på disiplene i Jerusalem økte sterkt, og en stor mengde av prestene ble lydige mot troen».

Da begynte også motstanden. En del jøder kunne ikke rolig se på denne utviklingen. De diskuterte med dem. De for med svik og kom med falske vitner mot Stefanus og sa: Hantaler bespottelige ord mot Moses og Gud. Dette menneske holder ikke opp med å tale mot det hellige sted og mot loven. For vi har hørt at han sier at denne Jesus fra Nasaret skal bryte end dette stedet og forandre de skikker som Moses ga oss.

De førte ham fram for det høye råd for å få ham dømt. Ja, de oppegget folket og fariseerne mot ham, og de falt over ham og dro ham av sted til rådet.

Men Stefanus hadde som en engels ansikt da han møtte en falsk anklage. Han fikk likevel lov til å forsvare seg og holdt en lang tale der han beskrev Israels historie og anklaget jødene for mordet på Jesus, Guds Sønn. Slik viste han stor frimodighet. Dette er hans dom over dem:

«Stivnakker som dere er, uomskårne både på hjerter og ører. Alltid står dere den hellige Ånd imot: så gjorde Deres fedre, så gjør dere selv. Har det vært noen profet som Deres fedre ikke har forfulgt? Ja, Dere drepte dem som forut forkynt at den rettferdige skulle komme. Og han har dere nå forrådt og myrdet – Dere som fikk loven ved englers bud, men ikke har holdt dem!» (Lyder Bruns oversettelse.)

Dette var en alvorlig anklage og dom over tidens religiøse ledere. Men han gjorde det i den hellige Ånds kraft, etter Herrens befaling.

Hva skulle skje nå?
Det stakk dem i hjertet, står det. Ja, de skar tenner mot ham.
Ånden var fremdeles med ham.
Og der i Rådet fikk han et glimt inn i selve himmelen. Han så Gud og Jesus ved hans høyre hånd. Dette veldige syn ble for mye for ham og han utbrøt:

Nå ser jeg himlene åpne og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.
Men dette var gudsbespottelse for de ærverdige jøder: Da skrek de med høy røst og holdt for sine ører, og stormet alle som en inn på ham og drev ham ut av byen og steinet ham.

Her var ingen lovlig rettergang eller domstol. Jødene hadde ikke lov til å dømme noen til døden. Det måtte den romerske myndighet gjøre. Men Kristus-hatet seiret. En hellige mann kan man ikke tåle i en gudløs stat.

Mens steinene haglet mot ham, så han opp mot himmelen og bad: Herre Jesus, ta imot min ånd. En ny stein holdt på å knuse ham. Han falt på kne og ropte høyt: Herre, tilregne dem ikke denne synd!
Og så sovnet han inn.

Jesus selv stod nok ferdig til å ta imot ham og sette martyrkronen på hodet hans. Seierspalmen fikk han også. Den første kristne martyr hadde nådd fram.

Men ved av stod en ung mann, Saulus. Han var enig i det som skjedde (Apg. 8, 1). Han skulle senere selv komme til å lede den neste forfølgelsen i Jerusalem – og tanken var å dra helt til Damaskus i Syria for å fengsle kristne.

Samme dag brøt den ut. Saulus var ivrig i tjenesten – han «herjet menighet,» står det (Apg. 8, 3). Han gjorde et samvittighetsfullt arbeid etter egen tanke: Han gikk inn i hus etter hus og drog ut både menn og kvinner og lot dem kaste i fengsel. Men dette skade ikke menigheten. De kristne flyktet ut av byen og vidt omkring i Judea og Samaria. Og hvor de kom, forkynte de Herrens ord. Dette var et av midlene til å spre den kristne tro. Gud brukte det til vekkelse. Og derfor ble de kristne flere og flere fra dag til dag. Det var i denne tiden det ble vekkelse i Samaria der diakonen Filip forkynte Ordet. Han hadde kanskje rømt dit under forfølgelsen etter Stefanus’ død.

Saulus var ikke fornøyd med å herje i Jerusalem. Han ville videre. En dag går han til ypperstepresten og ber om tillatelse til å dra til Damaskus og undersøke situasjonen der. Kanskje sekten også var kommet dit? Han får brev med seg til synagogene. Det var en slags anbefaling at han hadde lov å undersøke byen. Finner han noen som hører til guds vei, vil han binde dem og føre dem til Jerusalem. Apg. 9,1ff. Han tenkte åpenbart på å stille dem for retten og få dem dømt.

At dette var alvorlig ment, ser vi tydelig av beskrivelsen av ham: Han fnyste fremdeles av trussel og mord mot Herrens disipler. Dette er et kjennemerke på alle forfølgelser senere.

Men det ble ingen forfølgelse i Damaskus. Herren grep inn.
På veien dit ble Saulus til Paulus i egentlig forstand. Og det ble han fordi han møtte Kristus. Det forandret livet hans totalt. En slik makt hadde kristendommens herre. Og han er den samme i dag.

Den nye Paulus skulle ikke fengsle flere. Han skulle tvert om vin ne mange for den Frelser han før forfulgte. Mot slutten av sitt liv skriver han med tårer til den unge Timoteus om sin første tid som Kristus-hater: Meg som før var en spotter og forfølger og voldsmann – men jeg fikk miskunn… 1. Tim. 1, 13.

d) P a u l u s.

Selv om Paulus ikke forfulgte noen mer, skulle han oppleve at han selv ble forfulgt. Gang etter gang der han reiste som misjonær i Asia og Europa møtte han motstand. Det var særlig jødene som var forhatt på denne frafalne «fariseeren».

Allerede på sin første misjonsreis til Antiokia i Pisidia møtte han motstand fra dem, Apg. 13. Jødene spottet og motsa det han talte om. Senere opphisset de folket og de fornemme i byen og «reiste en forfølgelse mot dem og drev dem bort fra sine landemerker». Paulus reiste videre og kom til Lystra. Men det kom noen jøder fra Antiokia og opphisset folket her også. Ja, de slepte Paulus utenfor byen etter at de hadde steinet ham – og trodde han var død.

Men hva forkynte apostelen etter dette? Jo, han formante og styrket de kristne med å si: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler».

På sin andre misjonsreis blir han også mishandlet, først i Filippi der han og Silas satt i fengsel, og senere i Tessalonika, Berøa og Korint. Det samme skjer igjen på den tredje reisen i Efesus. Da han senere kom til Jerusalem, møtte han bånd og trengsel der. Der satt han i fangenskap en tid før han ble overflyttet til Cæsarea. I alt var han i fengsel i vel to år i jødenes land, og deretter sendt til Roma for å få sin dom ab keiseren. Også der satt han i fengsel i to år. En tradisjon forteller at han ble fengslet ennå en gang i Roma, og at han led martyrdøden.

Kort før år 44 da kong Herodes Agrippa døde, begynte en ny forfølgelse mot de kristne. Han ville vinne folkets gunst ved det, Apg. 12, 1. Noen av de kristne ble fengslet og mishandlet, mens en av lederne, apostelen

e) J a k o b
ble halshogget. Han var bror til Johannes og en av de tolv. Jødene likte dette, men kirkehistorikeren Evsebius (skrevet omkring år 325 e. kr.) nevner at en ble vunnet for Kristus da han ble ført til retterstedet. Det var en av dem som førte ham dit som ble så beveget i sitt hjerte av at denne rettferdige skulle lide døden, at han straks bekjente at han ville bli en kristen. Sammen ble de så ført bort og halshogget.

Vi vet ikke mer om ham og hans død. Men Herodes fikk blod på tann da han så at jødene ble glad for dette. Derfor tok han også Peter og satte ham i fengsel. Men Herren hadde andre planer med ham og fridde ham ut på underfull vis.

Fox (d. 1587) forteller imidlertid om en annen martyr kort etter at Festus hadde sendt Paulus til Roma. Det var Jakob, Jesu bror. Jødene overfalt ham mens han var i Jerusalem og ville han skulle fornekte sin tro på Kristus som jo var hans bror. Men han vitnet for alt folket at Jesus var Messias Guds Sønn og verdens Frelser.

Egesippus
beskriver dette slik: Da mange av de fremste i folket trodde på Kristus, ble de skriftlærde og fariseerne urolige. De samlet seg derfor og sa til Jakob: Vi ber deg om å beherske (styre) folket for de tror på Jesus som om han var Messias. Vi ber deg om å overtale folket så de ikke blir bedratt. De satte ham på templets brystvern, og han sa med høy røst: Spør dere meg om Jesus, Menneskesønnen, han som sitter ved Guds høyre hånd i himmelen og skal komme i himmelens skyer? Mange begynte da å ære Gud og sa: Hosianna i det høyeste til Davids sønn … Fariseerne kastet ham da ned fra tårnet og kastet stener på han for han var ennå ikke død. Men han snudde seg, falt på kne og sa: Å, Herre Gud, Fader, Jeg ber deg at du må tilgi dem for de vet ikke hva de gjør.

Josefus forteller også om dette, og Evsebius har en lengre beretning om det.[5]

Vi kommer ikke bort fra at det var jødene som i begynnelsen forfulgte de kristne. Men vi ser også at det var enkelte ledere, fariseerne, som var opphavet til det. Og en folkemengde er ofte lett å lede i slike tider med opprør og mye følelse blant folk. Men det gjelder ikke alle. Vi ser at jødiske prester ble troende og fariseere, f. eks. Nikodemus. Og vi skal heller ikke dra direkte linjer mellom dette og det jødiske folk i dag. De har selvsagt ingen skyld i det. Og blant alle folk kan det oppstå Kristus-hat i gitte situasjoner.[1] Det står ikke noe om grunnen til at ofrene var forskjellige her. Det sier derimot Hebr. 11, 4 noe om. Abel bar fram offeret i tro… Troen kommer av hørelsen, Rom. 10, 17. Han må ha hørt noe, av Adam sin far om dette uten at vi vet det nøyaktig.
[2] Årstall er hentet fra The New Bible Dictionary, 1962 og Zondervan’s Dictionary 1987.
[3] Kilde: J. Hastings: A Dictionary of the Bible, vol. II, p. 485-501.
[4] The New Bible Dictionary, p. 569.
[5] H.E. II.23. (Kirkens historie av Evsebius.)