mandag 28. oktober 2013

4. Den 4. og 5. forfølgelse.Del III b.


4.  Markus Aurelius - den fjerde forfølgelsen.

En ny storm ventet kirken. Den kom da Markus Aurelius ble keiser i Romerriket i år 161. Han regjerte fram til 180 og var en underlig keiser. En hedensk filosof som hatet de kristne. Grunnen til det har vært omdiskutert. En av grunnene var nok at de kristne nå var blitt mange – trass i forfølgelse og motstand. Intet kunne stanse vekkelsen fra Jerusalem. Den banet seg vei gjennom hedenskap og martyrblod. Den måtte seire!

Blant de mange martyrer i denne tiden finner vi Justin Martyr, født i Flavia Neapolis i Palestina ca. år 90. Historien om hans martyrium er gripende og vi skal gjengi den her.

Justin var opplært som filosof og studerte særlig Platon. Da han ble en kristen, forsvarte han kristendommen offentlig, også på gatene i Roma. Derfor ble han angitt av en annen filosof. Dommeren (Rustikus) var en av keiserens venner, og forhøret var i år 165:
I begynnelsen av forhøret sa Justin: Jeg følger de kristne i den rette tro.
Rustikus: Hva består denne troen i?
Justin: Den rette tro, som vi kristne holder med flid, er at vi tror på en Gud som har skapt alt som sees, og det som ikke kan sees med det legemlige øyet. Og vi bekjenner vår Herre Jesus Kristus, Guds sønn, som profetene talte om tidligere. Han skal komme og dømme alle mennesker. Han er frelsens budbærer og lærer for dem som lærer det gode av ham. Men jeg er et menneske og derfor altfor liten til at jeg kan si stort om hans uendelige guddom. For det er profetenes sak. Men de har mange århundrer før bebudet hans komme til jorden, ham som jeg har bekjent som Guds sønn.
Rustikus spør: Hvor har de kristne sine møter?
Justin sa: Der hvor de vil og har høve til det. Du tror kanskje at vi alle samles på samme sted. Men slik er det ikke. For de kristnes Gud er ikke bundet til noen bestemt plass. Usynlig fyller han himmel og jord, og han blir æret og prist overalt av de trofaste.
Du er altså en kristen? Sa Rustikus. Ja, jeg er en kristen, var svaret.
Rustikus sa litt senere: Du antar altså at du skal fare opp til himmelen og få et slags vederlag? – Jeg ikke bare antar det, sa Justin, jeg vet det og er helt overbevist om det. Seks andre kristne var der også, og dommeren sa: Alle må tre fram og ofre til gudene. Men alle de kristne nektet og ble dømt. De skulle bli pisket og halshugget.

Justin er for ettertiden kalt Justin Martyr og ble et forbilde for de kristne. I denne tiden foregikk flere andre forfølgelser, bl. a. i Lyon og Vienna i Sør-Frankrike. Det begynte i år 177 og ble en av de forferdeligste forfølgelser i historien. De mest raffinerte torturmetoder ble tatt i bruk, og mange led martyrdøden. Det er tvil og uenighet om antallet. Noen har en tendens til å redusere antallet i forhold til det som mer skrevet før. Holmquist setter tallet til ca. 48 og mener å ha dokumentert det.

Denne gang begynte det med et folkeopprør. Rykter svirret over hele Riket, og i Rhone-dalen tok man følgene av det og gikk til aksjon. Man sa at på de kristnes møtene foregikk det grusomme ting. De slaktet småbarn og åt dem om kveldene. Dette henspiller på nattverden og agape-måltidet som fulgte med. Vi har sett at den samme anklager var komme tidligere. Også seksuelle utskeielser ble de beskyldt for., men en martyr kunne svare frimodig på det: Jeg er en kristen, og det er ingen ondskap mellom oss.

Trass nedslaktingen ble det en sterk kristenflokk igjen. Disse skrev et brev til de kristne i Lille-Asia og fortalte om det som hadde hendt. De skrev bl. a.: Kristi tjenere som bor i Vienna og Lyon til brødrene i Asia og Frygia, som har samme tro og håp om utfrielse med oss: Fred, nåde og herlighet fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, vår Herre.

Det er vanskelig å beskrive størrelsen og hedningenes fryktelige raseri i denne forfølgelsen. For fienden lærte og praktiserte på den mest ondskapsfulle sine metoder. De forkynte åpenlyst at ingen kristne fikk gå noe sted. Men Gud bevarte dem. De kjempet for Kristus og visste at de måtte lide i dette livet ikke kan sammenlignes med den store herlighet i evigheten. De led tålmodig hån og pisking, ble dradd omkring av dyr, kastet stein på, satt i fengsel og alt annet fienden kunne gjøre mot de kristne. Deretter ble de ledet inn på markedsplassen og dømt. Etter at de hadde bekjent åpent at de var kristne, ble de sendt tilbake til fengslet.

En av de kristne, Vetius Epagathus, var fylt av kjærlighet og Guds Ånd. Han kunne ikke tåle at de kristne ble dømt. Ha ba om at dommeren måtte høre på ham når han forsvarte de kristne, og at det intet ondt kunne finnes blant dem. Dommeren ville ikke det, men bare spurte ham om han selv var en kristen. Og han svarte med høy og frimodig røst: Jeg er en kristen. Og slik ble også han ført inn til martyrene.

Ved denne mannens eksempel ble de andre martyrene ivrige og fikk mot. Noen av martyrene var svake og ikke rede til slik lidelse. Ti av dem falt snart fra, og de var til mye bryderi for oss. De fikk også andre til å bli mindre villige til å lide. Alle var grusomme mot de kristne. De som fra først av var vennlige, foraktet oss nå.

Keiseren hadde skrevet at alle som bekjente at de var kristne, skulle straffes, mens de andre kunne gå fri. Guvernøren lot derfor alle de hellige martyrene bli ført til tinget hvor den samlede folkemassen kunne se dem. Igjen undersøkte han dem. Alle som han trodde hadde romersk borgerskap, ble halshugget, resten ble gitt til de ville dyr som spiste dem. Kristus ble helt sikkert mye æret ved dem som en kort tid i forveien hadde fornektet ham. Og nå bekjente de ham endog til døden.

En som het Alexander stod nær ved. Han forsøkte å oppmuntre de kristne til å bekjenne Herren når de ble spurt. Derfor ble han oppdaget av de som stod omkring ham. Folket ga derfor ham skylden for at noen av dem som før hadde fornektet, nå bekjente. Han ble spurt ut om han var en kristen, og han sa: Jeg er en kristen. Ikke før hadde han sagt dette, ble han dømt til å kastet for de ville dyrene.

Den velsignede Blandina var den siste som led etter at hun hadde oppmuntret barna sine som en god mor. De hadde først blitt martyrer. Selv hastet hun mot døden, som om hun var bedt til bryllups og ikke til de ville dyr. Først ble hun hudstrøket, så kastet til dyrene og deretter brent på en glødende jernstol. Til slutt ble hun viklet inn i et nett og kastet for en vill stut. Der ble hun stanget og såret av hornene på dyret. Men hun aktet ikke på noe av det som hendte henne. Hun tenkte bare på håpet og trøsten i Kristus og himmelen. Selv hedningene bekjente at der aldri hadde vært en kvinne som hadde lidd så mye som henne.[i]

- Vi kan vanskelig tenke oss inn i de grusomme lidelsene som de måtte gå gjennom for Jesu skyld. Det er som om raseriet til folkehopen vokste fra dag til dag. Vi merker en nesten vanvittig blodtørst. De roper etter større og verre straffemetoder. Og jo frimodigere de kristne var, jo høyere ble ropet fra tribunene.

Også andre steder ropte folket etter blod. Og mange ga sitt liv som vitne om frelseren.

Biskopen i Lyon, den 90 år gamle Pontinus, var blant dem sammen med en 14 år gammel gutt, Ponticus. Etter forfølgelsen i Lyon ble den kjente Ireneus biskop der. Også han led visstnok martyrdøden noen år senere under keiser Severus.

Apollinarus var biskop i Hierapolis og Melito i Sardes. Begge var lærde menn som forsvarte kristendommen i skrift og tale. Men også disse måtte ofres.

Den 17. juli år 180 brøt det ut forfølgelsen i Scilla i Nord-Afrika. Guvernøren i provinsen forsøkte å overtale de kristne flere ganger. Men til slutt mistet han tålmodigheten overfor de gjenstridige og drepte dem.

Dette året ble en ny mann keiser i Roma, Lucius Antonius Commodus. Han var sønn av den forrige keiseren. Han regjerte i 13 år, og stort sett hadde kirken ro og fred i hans tid. Noen mener at det var Marcias skyld, keiserens konkubine. Hun så med vennlighet på de kristne. Nå kom en kort blomstringstid for kirken. Hele familier og slekter gikk over til kristendommen, også folk av høy rang.

Keiseren levde imidlertid et syndige og vanvittig liv – i sensualitet og stormannsgalskap. Noen kristne reiste rundt og forkynte mot dette og ba folket vende om til den levende Gud fra verdens forfengelighet. En senator i Roma, Julius, hørte dette og ble omvendt. De som hadde forkynt evangeliet for Julius var Vincentius, Eusebius, Peregrinus og Potentianus. Keiseren ville tvinge dem til å ofre til sin gud, Hercules. Selvfølgelig nektet de det og ble dømt til døden. Etter flere forskjellige, fryktelige pinsler ble de presset til døde av svære blyloodd.

Julius selv ble mer enn frimodig i troen og inviterte de kristne til huset sitt for å høre om den nye religionen. Han trodde evangeliet og ble døpt med hele sin familie. Dette kunne han ikke holde hemmelig, men bekjente Kristus åpent for alle. Ja, han ba til Gud om at han ikke bare måtte få tro på ham, men også få gi sitt liv for hans skyld.

Keiseren fikk høre om denne senatoren som hadde forlatt de gamle guder og gått over til kristendommen. Han sendte derfor bud etter ham og sa: Å, Julius, hvilken galskap har besatt deg slik at du har falt fra dine fedres religion? Julius benyttet anledningen til å bekjenne sin tro på Kristus, og at de hedenske guder var falske. De som tilba dem skulle forgå i evig fordømmelse, sa han.

Da ble keiseren harm og dømte ham enten til å ofre til deres guder eller å bli drept.

Og Julius stod fast i sin overbevisning. Ingen skulle få ham til å ofre til Hercules. Da ble han slått til døde av svære stokker. Deretter gikk han inn i herligheten for å motta livets krone. Også han er blant dem som seiret i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Åp. 12, 11.


5. Keiser Septimus Severus - den femte forfølgelse.

Den nye keiseren kom på tronen i 193 og regjerte til 211. Han var av østerlandsk opprinnelse og var heller nøytral overfor kristendommen. Likevel oppstod det forfølgelse omkring århundreskiftet. Clemens av Alexandria skrev om denne tiden: «Mange martyrer blir daglig brent, fengslet eller halshugget for våre øyne.» Han ga rett og slett ordre om at de kristne ikke mere skulle tåles i riket. Dette skjedde i år 202. Eusebius forteller i sin kirkehistorie at de store forfølgelser brøt nå ut og utallige kristne ble martyrer.

Noe av dette skjedde i Egypt og resten av Nord-Afrika hvor det på denne tiden var store menigheter.

I Alexandria ble far til kirkefaderen Origenes, Leonidas, halshugget. Origenes selv var en liten gutt da det hendte, men han var blitt opplært i den kristne tro. Da han så hva som skjedde med de kristne, ville han selv ut og bekjenne at han var en kristen. Men moren var redd for ham og gjemte klærne hans. Mens faren satt fengslet, skrev Origenes brev til ham og oppmuntret ham til å holde fast ved troen. «La ikke tanken på oss få deg til å forandre mening,» sa han.

Potamiæna var en ung, vakker jomfru. Hun ble truet med de verste lidelser om hun ikke fornektet sin Frelser. Etter fryktelig tortur brente de henne levende i kokende bek, sammen med sin mor. Basilides var med på å torturere henne, men ble grepet av sympati og forsøkte å forsvare dem. Kort etter ble han en kristen og ble selv halshugget. Han fortalte at Potamiæna hadde vist seg for ham i et syn om natten. Hun hadde gått i forbønn for ham og deretter satt martyrkronen på hodet hans.

I Cartago kjenner vi flere martyrer fra denne tiden.  Særlig kjent er tre unge katekumener og to unge kvinner. De viste en bemerkelsesverdig ro og fasthet i sin siste stund. Perpetua selv har skrevet ned en del av det som skjedde. Hun skriver i fengslet: «Da vi ble angitt, forsøkte min far å få meg til ikke å bekjenne. Jeg sa da til ham: Far, ser du den leirkrukken der? Ja, sa han. Kan vi kalle den noe annet enn det den er? Sa hun. Nei, var svaret. Jeg kan heller ikke kalle meg noe annet enn en kristen. Det er jeg.»

Det er sagt mye mer om dette. Og sammen med henne ble Felicita fengslet. Hun skulle føde et barn i fengslet og ynket seg. En av fangevokterne sa da: Når du skriker slik nå, hva vil du da gjøre når du kastes for villdyrene? Det tenkte du visst ikke på da du nektet å ofre til gudene. Men hun svarte: Nå er det jeg som lider, men da skal det være en annen som lider i meg, for da skal jeg lide for ham.

De ble ført til teateret, og folkemassene tok imot dem med ville hyl. De gikk frimodig fram til landshøvdingen og sa: Du dømmer oss, men Gud dømmer deg! Folket ble rasende ved en slik frekkhet og krevde at de skulle bli pisket. Bjørner, leoparder og villsvin ble så sluppet inn til dem, men de ble bare såret. Perpetua og Felicitas skulle være nakne bare med et nett rundt seg. Ei ku skulle stange dem i hjel – ikke en stut, for de var kvinner! Slike hensyn kunne de altså ta.

Men folket ble grepet av gru da de så kvinnene stå der hjelpeløse, og de ble ført ut igjen. Først mot slutten av sirkuset ble de tatt inn igjen. Før de ble drept, omfavnet de hverandre og kysset hverandre med det vanlige broderkysset. Da han som skulle drepe Felicitas støtte feil, grep hun selv sverdet og rettet spissen mot sin hals.

Nettopp i denne tiden er det at kirkefaderen Tertullian skriver sitt forsvarsskrift for de kristne omkring år 198. Der har han et kapittel om «de kristne seirer i lidelsen». Der sier han bl. a.: «Man binder oss til peler, legger brensel om oss og tenner på, derfor kaller man oss «peleboere» og «brannmenn». Det er herlige hedersnavn. … Hvis en trosser sine bødler, synes dere det er overmåte storartet. Dere forteller med beundring om horkvinnen i Aten som ble spurt av den grusomme tyrannen om sine medsammensvorne. Da bet hun sin tunge av og spyttet den i ansiktet på tyrannen. Alt dette roser dere, og dere reiser statuer for dem som har trosset døden. Men når en kristen kommer og lider for Guds skyld, da roper dere: Han er forrykt! Vi kristne håper ikke å leve i statuer og innskrifter og i menneskeros, vi venter på en sann oppstandelse.»

Så sier han: De kristnes blod er en sæd (dvs. kirkens sæd). Når vi dømmes av dere, blir vi frikjent av Gud![ii]

Vi kjenner navn på flere martyrer i denne tiden, men vi nøyer oss nå med å nevne en femten år gammel gutt, Agapetus. Det var i Preneste i Italia. Han nektet å ofre til avgudene og ble derfor hudstrøket og pisket. Deretter hengte de ham opp etter føttene og kastet glohett vann over ham. Til slutt ble også han kastet for de ville dyr. – Men det var mer i vente for de kristne.[i] Foxe: Book of Martyrs, p. 21f.
[ii] Se om dette i: Hovedverker av den kristne litteratur, bind I, s. 48ff.