onsdag 22. januar 2014

5. Vekkelse - kloster.



2. Klosterliv.

Vi har tidligere sett på eneboerne som utviklet seg til noe mer fast med årene. Men de egentlige klostre kom senere. De var i høy grad vekkelsessbetont. Men nå blir alt mer systematisk og de hadde strenge regler. Vi kan gjerne dele klosterbevegelsen i to hovedgrupper: den tidlige og den senere – i «katolisismens klassiske tid» (Bergmann).

Den første klosterbevegelsen skriver seg fra år 529 da Benedikt av Nursia grunnlag et kloster på Monte Cassino i Italia. Mens hann studerte i Romas, oppdaget han synden og fordervelsen blant folket. Dette ble utålelig for denne mannen – han som ønsket å være ren i sin sjel. Han flyktet fra det hele, bort fra det onde for å leve et rent liv med Gud. Det ligger en vekkelsestone i det.

I fjellene sør for Roma fant han en liten hule hvor han ville be resten av livet. Når Djevelen plaget ham med syndige tanker og lyster, henga han seg til bønn og askese. Han kledde av seg og rullet seg i tornekratt for å drive det onde ut. Han sier selv at Fristeren da forlot ham.

En dag fant noen gjetere ham, og snart kom ryktet ut om denne hellige mannen oppe i fjellene. Og folk begynte å komme til ham for å få hjelp. Mange valgte å bo sammen med ham for å leve mer helt for Herren. Dette var grunnen til at han dannet tolv klostre i det området. Men det egentlige kloster kom senere.

Noen baktalte Benedikt og vennene hans og forsøkte å forføre dem til synd. Dret skjer sikkert ofte med oss mennesker. Da brøt de opp og fant et fjell lenger sør – Monte Cassino. Her var det et gammelt hedensk tempel, for guden Apollo. Dette rev de ned og bygde et nytt kloster i året 529 e. Kr. Dette regner vi som fødselsåret for klostervesenet. Ved det samme fjellet bygde Benedikts søster et kvinnekloster etter samme mønster som det første.

Disse klostrene ble av en annen karakter en de som var i eneboertiden. De ble strenge og hadde absolutte regler som ble karakteristiske for klosterbevegelsen senere. Det var særlig det trefoldige bud om alltid å være i klosteret som fattige, ugifte og lydige mot lederen (abbeden) som preget bevegelsen. Fattigdom betydde i praksis å være eiendomsløs. Alt skulle tilhøre klosteret. Før de avla dette munkeløftet, skulle de ha et års prøvetid (noviciat).

Nå ble det snart en folkebevegelse og vekkelse. Flere og flere søkte opp i fjellene til Benedikt og vennene hans. Det kunne til sine tider bli rene folkevandringer som i eneboertiden. Mange nye klostre vokste fram rundt omkring i Italia, og senere også i andre land.

Livet i klosteret var ikke særlig innbydende for «kjødet». Det var ofte både hardt kroppslig arbeid, bønn og andakt. «Lediggang er sjelens fiende,» sa Benedikt. Døgnet var oppdelt i nøyaktige perioder som de måtte følge: de skulle f. eks. møtes hver tredje time til andakt, og da sang de i kor av davids salmer. Disse ble sunget igjennom på en uke sammen med andre skriftsteder. Ellers vekslet det mellom arbeid, bibelstudium og to måltider hver dag.

Årsaker.
Grunnen til klosterbevegelsen var i stor mon kirkens tilstand. På den ene side var den blitt «en utpreget geistlighetens kirke» (Hal Koch). Prestene styrte over alt og alle. Lekfolket var blitt umyndiggjort. På den andre side var kirken blitt verdslig og syndige. Saltet hadde mistet sin karft slik at det verdslige og denne-sidige ble dominerende både for geistlige og lekfolk.

I denne feilende kirke oppstod trangen etter å leve mer helt for Gud og avsondre seg fra verden. Derfor ble dette vekkelse i høy grad. Gud kalte dem til dette spesielle livet for å bli en mektig faktor i kristenheten og kirken. «De var kristendommens og kulturens banebrytere i den eldre middelalder,» sier Bergmann.

I første omgang gikk utviklingen slik. De ble ikke «seg selv nok» i klosteret. De levde kanskje mer etter Guds bud og regler enn vi ofte gjør. Vi bør visst være forsiktige med å bare dra fram deres svake sider, men stanse litt for det positive. Munkene hjalp de fattige, besøkte syke og gjorde mange slike «sosiale» gjerninger. De ble misjonærer og sendte forkynnere til steder langt borte. De opprettet skoler hvor lese-og skrivekunsten ble tatt vare på. De dyrket frukt og grønnsaker. Og de øvde seg i barmhjertighet og ydmyke gjerninger. Benedikt taler f. eks. om tolv grader av ydmykhet og 72 måter å gjøre godt på. De tok altså ikke kristenlivet lett.

Men framfor alle slike «verdslige» gjerninger var kanskje bokskrivingen de viktigste for dem: Bibelen og andre hellige (og klassiske) skrifter ble avskrevet og bevart for ettertiden. Mange verdifulle bøker, f.eks. kirkefedrenes skrifter, ville kanskje gått tapt om ikke munkene hadde gjort et så nøyaktig arbeid her. For nøyaktig var det. Ble et eneste ord skrevet feil, måtte hele arket kasseres og skriv på nytt. Dermed var en temmelig nøyaktighet sikret. Og all denne kunnskap tok munkene med sge hvor de kom. Det var f. eks. munkene som introduserte hagebruk og fruktdyrking her i landet. Fra klostrene bredte det seg ut over bygdene og ble til nytte for folket.

Men vi skal ikke nekte for at det dessverre gikk her som så mange andre steder: verden kom inn og grep sinnet. Satan fikk også adgang til klostercellene med sine listige angrep.

Ny klostervekkelse.
Som en ny vekkelse kom så den andre klosterbevegelsen i katolisismens «klassiske tid» - på 11-12-hundretallet. Snart oppstod det flere bevegelser.

900-tallet er ofte kalt det mørke århundre i historien, bl. a på grunn av vikingferdene. Klostrene ble plyndret og ødelagt og mange drept. Midt i denne tiden kom det en vekkelse: Cluny-bevegelsen i Burgund i Frankrike. En greve grunnla et kloster der for å virkeliggjøre Benedikts regler. Dette ble en veldig reformasjon av munkevesenet med strenge regler og mer alvor. Prøvetiden ble nå tre år. Arbeidet ble hardere og reglene mer detaljerte. Og framfor alt krevde de lydighet. Fra Cluny bredte denne «reformen» seg utover til andre kloster, ja, like inn i kirken. De kritiserte de verdslige biskopene for ikke å ta seg av menigheten etter Kristi ord: De er prester, men preker ikke. De er ulver og ikke hyrder.

De krevde bot og et hellig liv. Kirken var en Kristi kirke, sa de. Den måtte være verdig sitt høyer kall. Gudstjenesten ble utført med stor prakt og kirkene ble mer og mer utsmykket, alt sammen for å skape religiøs stemning. Nye kirker ble bygget, større og vakrere enn før.

Nå kom også tanken opp om skille mellom kirke og stat. Den skulle ikke være avhengig av verdslig makt. Men skulle det skje, måtte kirken være den største – d e n skulle herske over verden. Dette ble et av Cluny-bevegelsens store mål. Den som kom til å kjempe mest for dette, var munken Hillebrand som i 1073 ble pave under navnet Gregor VII. Dermed seiret bevegelsen innen kirken. Ganske snart tok imidlertid verdsligheten overhånd. Rikdom og prakt har ofte ført dette med seg, Dermed var også selve vekkelsen slutt.

Som reaksjon mot dette kom en ny bevegelse innen kirken, en reform som snart skulle bli den ledende: Cistersienserne. Her ble fattigdom idealet. All prakt skulle bort fra kirker og gudstjenester.

Bevegelsen oppstod ved klosteret Citeaux i Burgund i Frankrike. Deres ideal var Benedikts regel om et hellig og asketisk liv. Hit kom en dag den unge Bernhard – i 1112. Litt senere dannet han et eget kloster i Clairvaux (den lyse dalen). Dette ble sentrum for en ny stor klostervekkelse. På få år ble et nett av kloster dannet utover Europa. Selv grunnla han 65 klostre. Bernhard gikk foran med sitt eksempel som munk. Fattig og ydmyk gikk han hele livet. Og så strengt praktiserte han faste og askese at kroppen fikk merker av det.

Cistyersiensene var den første virkelige munkeorden. Men det kom flere. En av dem var tiggermunkene. Den viktigste skikkelsen her var vel Frans av Assisi. Han var født i 1182 i Italia og levde et sorgløst ungdomsliv. En dag ble han syk og begynte å tenke over livets alvor. Det livet han hadde levd, kunne ikke gi ham varig tilfredsstillelse. Den 24. febr. 1209 hørte han dagens tekst fra Mat. 10, 7-10. Da ble han inspirert til et nytt livsideal i fattigdom og kjærlighetsgjerninger. Snart fikk han en liten flokk med seg, og de vandret rundt om som en slags lekpredikanter. Dette ble godkjent av pave Innocens III mot at han lovet paven troskap. Flokken vokste fort. Mange ville gå inn under disse Jesu ord: For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.

Frans ville forene fattigdomsidealet med arbeid. Det var altså ikke hans tanke i begynnelsen å tigge alt de behøvde. Bare som en siste utvei ble det tillatt. Det navn de satte på seg selv, var ikke så krevende: De små brødre. Og det var sikkert alvorlig ment.

En ny ordens regel kom i 1223. Da ble tigging nærmest en plikt. Dermed oppstod den egentlige tiggerorden, som ble en av de viktigste ordener. Med tiggermunkene ble hele klostervesenet omdannet: Munkene var ikke lenger bare innestengt bak murene. Nå kom de ut til folket. De dro av sted og preket fattigdomsidealet hvor de kom. De skulle følge Kristus. Disse brødrene kom ut over hele Europa og brakte en vekkelse med seg.

Ja, helt til hedningene kom de. Frans selv dro til muhammedanerne i Egypt og Palestina. Noen av hans disipler nådde helt til det indre av Asia, til Kina og Japan. Her grunnla de en kirke ved slutten av 1200-tallet. Dessverre fikk hedenskapet også denne gang overhånd og forsøket på å kristne Kina ble mislykket. Men noen sjeler ble nok frelst inn i Guds rike. For det var misjon. Og en har sagt at Frans var den «katolske hedningmisjonens far» (Holmquist).

Frans var en hellig og ydmyk mann. Og han så farene ved å være tigger. Han opplevde også den såkalte «stigmatisering», dvs. han fikk slike sårmerker som Kristus hadde. Mot slutten av sitt liv dro han seg tilbake for seg selv med noen venner. Noen ganger kunne han gå opp på et fjell og være der i bønn i timevis til han fikk disse sårmerkene på kroppen. Slikt har også skjedd senere med andre.

Vi skal ikke vurdere klosterbevegelsen så mye her. Men det ser i alle fall ut til at utgangspunktet og begynnelsen var ærlig ment, og de hadde et ønske om å berge sjelene fra verdslighet og synd. Men utviklingen var ikke alltid så god. Synd og fristelser fulgte med dem også i klosteret. Ingen blir fri dette her i livet. Noen av arbeids-og levemåtene deres virker også fremmede for oss. Men vi skal ikke være så snare til å dømme det som vi kjenner lite til. – Men det kom i alle fall nye vekkelsesbevegelser ved slutten av det vi kaller Middelalderen.