lørdag 4. januar 2014

2. Vekkelse - i GT.II. Vekkelser i Bibelen.

La oss først se litt på de vekkelser som Bibelen forteller om. For der finner vi noen vekkelser, både små og større bevegelser. Noen ganger er de inngående skildret, mens andre er nevnt kort. Vi kan sikkert lære mye av å lese om de bibelske vekkelsene.

1. Vekkelser i GT.

Vi møter vekkelse i Det gamle testamentet (GT). Det var særlig profetene som var vekkelsespredikanter der. Vi merker den vekkende tone også ellers i Skriften. Mennesker var grepet av Gud og kalt til å forkynne et budskap. Det var Gud som talte gjennom dem. Det er alltid begynnelsen på en vekkelse.

Den aller første vekkelsen i Bibelen skjer i Edens hage etter syndefallet. Da Adam og Eva bant fikenblad om livet etter syndefallet, var det et uttrykk for å skjule sin skam. 1. Mos. 3,7. Da står det at de hørte Herren vandre i hagen. Vekkelsen kan kjennes på at vi merker Guds nærvær når vi har syndet. Og det gjør synderen redd. Derfor skjulte de seg mellom trærne i hagen. Da kalte Gud på Adam, v. 9: Hvor er du? Og det er neste trinn i vekkelsen: Gud kaller på synderen, han vil ha ham i tale.

Hvor er du? Det er vekkelsen. Spørsmålet er eksistensielt. Nærgående og påtrengende. Er du i Guds rike, eller utenfor. Det er hele problemstillingen. Og kan en svare rett på det, er en vakt. Men betegnende er det at Adam ble redd- og skjulte seg. Det viser seg at dette skjer ofte i vekkelsen. Skjuler en seg, blir resultatet som for Adam: Man blir drevet ut av Edens hage, bort fra livsens tre og Guds nærhet.

Denne første vekkelsen viser altså noen grunntrekk ved vekkelsen. Og vi møter mer senere. Lenge, lenge etter møter vi en stor vekkelse i Israel. Den 26 år gamle kong Josias i Juda fikk en dag i året 622 f. kr. besøk av sin statsskriver, Safan. Han fortalte at ypperstepresten Hilkias hadde funnet en bok i Templet. Det ser ut som at boken var ukjent for presteskapet og folket. Men Safan leste den opp for kongen. «Da kongen hørte lovbokens ord, sønderrev han sine klær» (2. Kong. 22, 11). Det viser at lovboka gjorde inntrykk på ham, og han tok den alvorlig. To ting ble sikkert klar for Josias den dagen: Han forstod det var Herren som talte i boka, og han visste at det som stod der, ville skje. Det viser hans reaksjon etterpå.

Men han forstod ikke alt som stod der. Han måtte ha forklaring på det. Derfor ber han noen spørre Herren om innholdet. Alt dette er tegn på vekkelsen. Og da profetinnen Hulda hadde forklart at ulykke skulle komme over folket fordi de hadde syndet, ble det vekkelsesmøte. Kongen selv kalte folket sammen, både eldste, prester, profeter og hele folket – også de små. Ingen var for ringe og ingen for gode til å være med i vekkelsen. Og dette var vel det underligste vekkelsesmøte som er holdt: Kongen selv står fram og leser fra Herrens ord. Alt som var skrevet ble lest.

Hvilken bok var det? Mange mener det var Mosebøkene eller kanskje 5. Mosebok. Der er jo loven gjentatt. Det viktigste var at folket ble klar over at de ikke hadde holdt Guds ord. De hadde syndet. Det gjaldt også prestene. Og det er en viktig del i vekkelsen. Hele folket gikk nå inn i en pakt med Herren. At dette var alvorlig ment, viser resultatet av vekkelsen: Ba’als-prestene ble avsatt, avgudsbildene revet ned og knust.

Det er gripende å lese om alt det Josias gjorde for å reformere tempeltjenesten og livet i Juda. Etter reformarbeidet holdt de påske, I 2. Kong. 23, 22 får vi opplysningen om at de ikke hadde holdt påske siden dommerne regjerte i Israel. Så langt var frafallet kommet i landet: de glemte sin viktigste høytid. Tempeltjenesten og høytidene var en viktig del i Israel.

Tjenesten kom i sin rette skikk etter dette. Gud ble sentrum. Og derfor får Josias det vitnesbyrdet at det aldri før hadde «vært noen konge som han, noen som slik hadde omvendt seg til Herren av hele sitt hjerte … etter hele Mose lov, og etter ham oppstod ingen som ham».

Men merkelig nok fikk ikke vekkelsen varige resultater. En mannsalder senere måtte Herren bortføre også dette folket. Juda ble ført bort til Babylon. For Herren kan ikke tåle ondskap og synd, verken i GT eller i NT. Vi er ikke noe unntak i så måte.

Senere hendte noe lignende. Nå var ikke boken helt glemt og nedstøvet som i Josias’ tid. Men folket levde ikke etter den. En dag samlet folket seg i Jerusalem og ba Esras, den skriftlærde, om å lese av Mose lov. Og han leste fra tidlig om morgenen til midt på dagen. Deretter ble loven tolket og utlagt av andre – «så de skjønte det som ble lest». Og da gråt folket. Dagen etter kom lederne til Esras igjen for å få nærmere rede på loven. Da ble det klart for dem at de hadde glemt en viktig fest – løvhyttefesten. Den var ikke holdt siden Josvas tid. Og nå feiret de den – med stor glede.

Likevel var ikke vekkelsen slutt med det. Tre veker etter kom folket igjen sammen for å høre Herrens ord. Og de stod og hørte Herrens ord en fjerdedel av dagen, og deretter avla de bekjennelse og tilba Gud en fjerdedel av dagen. De var hungrige etter å høre, og de bekjente sine synder i flere timer. Levittene ba da en lang bønn som sluttet slik: «Vi er i stor nød.» Vekkelsen fikk også nå praktiske resultater: De gjorde en fast pakt med Herren (2. Kong. 233, 3). De skilte seg av med de fremmede «for å leve etter Guds lov». Det ble slutt på ekteskap med hedningene, og de påtok seg forpliktelsen til å støtte Herrens hus.

Vekkelsen hadde båret frukt. Og det ser ut til å ha vært alvor. Det var Ordet som korrigerte og veiledet folket. Det ble normen for alt. Og det er den rette frukt av vekkelsen. (Nehem. 8).

Men ikke alltid ble det slike frukter av vekkelsen. Noen ganger førte det til forherdelse i folket. Profeten Jeremias hadde f. eks. talt 23 år uten å se særlige frukter. Han sier rett ut til dem: «Dere hørte ikke.» Da fikk han et særlig budskap fra Gud: På grunn av sine synder skulle folket føres bort til Babel og bli der i 70 år. «Dere vakte min harme ved deres henders verk, sier Herren.» Det var budskapet nå. Ja, hele Jerusalem og templet skulle forgå. Jer. 25, 11ff; 29,10ff.

Men Jeremias var ikke alene om å tale. Det var falske profeter i landet, og de preket frafall og trøstet folket. Og de hørte gjerne på dem. Men Jeremias’ ord gikk i oppfyllelse.

Slik gikk mange profeter omkring og talte, ofte mot synd og frafall. Resultater ble det ikke alltid. Ikke alle profetene fikk oppleve det Haggai gjorde. Han refset folket og stattholderen for at de arbeidet på sine egne huis, mens templet forfalt. Derfor gikk det så dårlig for dem. Men han var sendt av Gud, og folket hørte. Og de ble grepet av budskapet og av saken. Hele folket kom og arbeidet på herrens hus, står det, Haggai 1, 14.