onsdag 29. oktober 2008

Sekter.

.

Sekter.

NDH

.

Innledning.

Ved siden av de offisielle kirkene som ofte har vært landsomfattende, har det i kirkens historie oppstått en rekke ulike grupper som hevder de er kristne på linje med de store kirkene. Definisjonen av en sekt har ikke vært stabil, i alle fall ikke blant folk flest.

.

Før frikirkene kom ble gjerne alle uten kirken f. eks. i vårt land betegnet som sekt. Og dette ordet hadde da et visst negativt innhold. Tilhengerne der var ikke rette kristne, det var noe suspekt over sektene, uten at en kanskje kunne peke på konkrete forhold.

.

Etter hvert fikk ordet en mer presis betydning der man så det i forhold til den kristne dogmatikk. Man så det i forhold til det vesentlige ved kristendommen, det man ikke måtte rokke ved for å kalles kristne. Da fikk man en mer tydelig og klar definisjon.

.

Det viktige punktet her var synet på Jesu død og frelse. Det har noe med det lutherske uttrykket ”sola fide” å gjøre, som betyr frelse bare ved tro. Da er det underforstått at troen er på Jesus og hans død og forsoning på korset. Sviktet noen der, falt de utenfor kristenheten. Noen vil nok også ta mer med i forklaringen på kristen tro.

.

Om religiøsitet og religion.

Mennesket er uhelbredelig religiøst, er det sagt. Vi finner religiøsitet i en eller annen form i alle folkeslag. Også det moderne mennesket er religiøst, selv om det nå gjelder helt andre guder enn hos f. eks. naturfolkene.

.

Religion kommer av det latinske ordet religio som betyr å binde eller være avhengig av. Slike tanker møter vi alle steder. Troen på et liv eller tilværelse etter døden har vært allment før, men blant moderne mennesker er denne tanken kommet mer på avstand, i alle fall ytre sett. Men det forandrer seg ofte i møte med alvoret og dødsbudet. Da melder spørsmålet seg på nytt: Hva møter jeg nå? Hva kommer etter livet og dødsøyeblikket.

.

I alle mennesker ligg er nedlagt en lengsel eller et instinkt etter noe mer enn det synlige. Uten en fortsettelse virker livet helt meningsløst. Hvorfor skal jeg leve her disse få årene, hvis det er alt?

.

Både de store religionene blant hendingene og sektene er ofte svar på slike spørsmål om hva meningen er og hva kommer etter dette livet? Så forsøker de å svare, hver på sin måte. Når dette ikke stemmer med bibelsk kristendom fra apostlenes dager, har vi med en sekt å gjøre. Noen av dem skal vi se litt på her, uten at vi kan gå i dybden eller gjøre det for omfattende.