torsdag 10. mai 2007

1. Om Bibelen

I denne delen skal vi vise en kort oversikt over Bibelen, både bøkene, innholdet og historie. Vi vil vise til skrifter som taler om det samme og utfyller denne framstillingen. Noe blir på nynorsk og noe på bokmål.

1. Hele Bibelen.
I hele Bibelen er det 66 skrifter eller "bøker". 39 av dem finner vi i Det gamle testamentet (GT) og 27 i Det nye testamentet (NT). I Bibelen er det historiebøker, lovbøker, salmer, ordspråk, profetier og brev. Det er altså et rikholdig bibliotek vi har i Bibelen. I tillegg finnes det noen bøker en kaller apokryfer. De er ikke regnet som helt pålitelige i alt, men er gode og nyttige å lese, som det stod i eldre bibler.

2. GT.
I GT finner vi disse bøkene:
Historiske bøker og lovbøker:
a. Første Mosebok (også kalt: Genesis) - om skapelsen, urhistorien, patriarkene: Abraham, Isak og Jakob - og i tillegg er Josef mye omtalt og Jakob's velsignelse av sønnene.Se bibeltimer om urhistorien og Abraham i talargt
b. Andre Mosebok (Exodus) - om Moses, utgangen av Egypt (exodus), om loven på Sinai og noe av reisen til Kana'an. Om byggingen av Tabernaklet.Se bibeltimer,taler om Moses og Israel i talargt.
c. 3. Mosebok (Leviticus)som inneholder lover, om ofringene i tabernaklet.
d. 4. Mosebok (Numerus) - her følger vi Israel på reis i ødemarken med interessante hendinger der.
e. 5. Mosebok (Deuteronomium) som er en gjentagelse av loven og bl.a. avskjedstalen til Moses før folket skulle gå inn i Kana'an.
f. Josvas bok handler om inngangen i Kana'an og erobringen av landet.
g. Dommerboken
h. Ruts bok som historisk hører til dommertiden.
i. Samuelsbøkene
j. Kongebøkene
k. Krønikebøkene
l. Esras bok
m. Nehemja
n. Ester

Poetiske bøker
a. Jobs bok - om hvordan Job ble prøvet og om hans lidelse, og om vennene som skulle trøste ham.
b. Salmene har 150 salmer av ulik lengde.
c. Ordspråkenen
d. Forkynneren (predikanten)
e. Høysangen
f. Sørgesangene

Profetbøker (her med en mulig kronologisk rekkefølge):
a. Jona - som skulle til Ninive og forkynne, men sviktet i første omgang. Se kommentar/bibeltimer i "Talargt".
b. Amos
c. Hoseas
d. Obadja Se kommentar i "Talargt".
e. Joel
f. Jesaja - se bibeltimer og taler i "Talargt".
g. Mika
h. Nahum
i. Sefanja
j. Habakkuk
k. Jeremia - se taler, bibeltimer i "Talargt".
l. Esekiel
m. Daniel - se taler i "Talargt".
n. Haggai - se kommentar i "Talargt".
o. Sakarja - se bibeltimer i "Talargt".
p. Malakia
q. Apokryfiske bøker i GT.

3. NT.

Historiske bøker
a. Matteus
b. Markus
c. Lukas
d. Johannes
e. Apostelgjerningane - se oversikt, bibeltimer i "Talarnt".

Brev av Paulus
a. Romarbrevet - se oversikt og taler i "Talarnt".
b. Korinterbrevene
c. Galaterbrevet - se kort kommentar i "Talarnt".
d. Efserbrevet - se kommentar, bibeltimer i "Talarnt".
e. Filipperbrevet - se taler i "Talarnt".
f. Kolossabrevet - se taler i "Talarnt".
g. Tessalonikarbrevene
h. Timoteusbrevene
i. Titus brev - se kommentar i "Talarnt".
j. Brevet til Filemon.

Andre brev
a. Hebreerbrevet - se bibeltimer og taler i "Talarnt".
b. Jakobs brev
c. Petersbrevene - se taler i "Talarnt".
d. Johannesbrevene - se taler i "Talarnt".
e. Juda brev - se kommentar

Profeti
a. Johannes Åpenbaring. Se taler i "Talarnt".

Litteratur:
Det er lite bibeltro litteratur om Bibelen p.t. Med "bibeltro" mener jeg her bøker som hevder tydelig at alt i Bibelen er rett og sant, selv om vi ikke alltid forstår det. Det er bedre å la vanskeligheter med forståelsen av bibelsteder ligger, enn å gi en usann og menneskevennlig forklaring. En av vanskelighetene er at noen bøker er ganske gode på mange områder, og vi leser dem trygt. Men så kan de gi etter på ett eller flere punkter og slik ødelegge helhetsinntrykket. Jeg nevner likevel noen:

GT:
Edward J. Young: An introduction to the Old testament. 1965.
Johannes Sandved: På paktens grunn. 1978.
Wilhelm Møller: Frelseshistorien i Det gamle testamente. 1939.
Hermann Norendal: Det gamle testamente. 1963.

NT.
Olaf Moe: Kort innledning til Det nye testamente. 1950.