tirsdag 7. august 2012

Malaki 4.


Mal 4,1-6

1 For se, dagen kommer, brennende som en ovn; da skal alle overmodige og hver den som lever ugudelig, være som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren.
- Den nye dagen er i gammeltestamentlig språkbruk oppgjørets dag med dom og gjengjeldelse fra Herren. Og ingen slipper unna den, slik de overmodige tror, kap. 3, 15. Men Herrens dag er alltid sikker og vil komme. Våre tanker om Gud er verdiløse. Det er alltid Guds tanker vi må se etter og følge.

- Denne dagen blir sammenlignet med en brennende ovn. Det er bilde på dommen. Ilden vil fortære alt. Folket vil være som halm. Det er et godt bilde. For i ilden blir halmen fullstendig oppbrent. Dommen er absolutt og fullstendig. Det blir ingen ting nyttig igjen. Det skal ikke være verken rot eller grein igjen.

- Og hvem vil oppleve det? Her svarer profeten på Herrens vegne: De overmodige og ugudelige. Det behøver ikke å bety at de er moralsk stygge. Her taler han om de som klare seg selv i overmot, og som vil leve sitt eget liv uten å ha bruk for Gud. Det er hovedsaken. Svensk bibel 1917 har forresten et annet ord her: Alla fräcka människor. Og den overmodige er i sannhet frekk som våger å sette seg over Gud. Slik også NO 2011.

- Her gjelder også det som puritaneren Thomas V. Moore skriver om dette verset, nemlig prinsippet om suksessiv oppfyllelse. Noe kan skje straks, mens mye må gjerne vente til senere, ja, helt til den ytterste dommedag.

2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger; og dere skal gå ut og hoppe som gjøkalver,
- Selv om dommen er streng og fullstendig over de gudløse, viser Malaki nå til den nye tiden som kommer. Der er håp. Men det gjelder dem som frykter Guds navn, dvs. Gud selv. Å frykte Herren er ikke å ha redsel for ham, men heller å ha respekt. Det er også å være avhengig av ham.

- Frykten for Herren er et kjennetegn på de sanne Guds barn. Vi møter det igjen og igjen i Bibelen der de troende omtales. Og nettopp fordi de frykter Herren, behøver de ikke å frykte noe annet. Det minner Jesus og andre i Bibelen oss mye om.

- Den som frykter Herren, har et sterkt vern, sier Salomo. Ordspr. 14, 26. Og det er en livsens kilde, v. 27. Ja, å frykte Herren er begynnelsen til visdom, Salme 111, 10. Vi ser altså at det å frykte Herren er et ord for et sant Guds barn. Det er de troende og Guds venner på jord.

- De skal oppleve at rettferdighetens sol som komme til dem. Og da har den legedom under sine vinger. Dette er uttrykk for Messias, han som er selve Frelseren. Og legedom – ja, det er frelsen han kom med. Og hvem av oss troende behøver ikke legedom for all smerte og lidelse i denne verden og av det vi kjenner så godt i vårt eget kjød? Dette lærer oss at vi som troende kan få komme til Jesus gang etter gang med våre smerter og sår. Og så kan vi vite ut fra Ordet at Jesus kan hjelpe oss. Han er her, midt iblant oss. Der to eller tr er samlet i hans navn. Han behøver ikke en stor forsamling for å hjelpe sine. Han er også blant de få. Ja, han møtte den ene Nikodemus og gav han det beste budskap. Joh. 3. Det var den kvelden Jesus gav oss «den lille bibel» og viste til slangen i ørkenen som et bilde på ham selv.

- Da skal folket oppleve stor og sann glede. De skal hoppe og springe som kalver når de kommer ut om våren. Etter en lang vinter innstengt i fjøset er det en fullstendig ny verden for dem. Fine bilder på en nyfrelst som opplever himmelsk glede og får se hva Gud kan gi.

3 og dere skal trå ned de ugudelige, for de skal være som aske under deres fotsåler, på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud.
- En annen følge av at Messias kommer, er seieren over alle gudløse. Det er egentlig ikke folket som seirer, men Gud når folket bøyer seg for Guds vilje. Han er fremdeles skaperen. Han skapte verden av intet (1. Mos. 1-2), og skaper fremdeles mennesker om til Guds folk når de tar imot ham.

- I åndelig mening er det også slik. Vi kan ikke gjøre noe for Gud. Og vi kan ikke gjøre oss selv til kristne. Det blir feil. Vi makter heller ikke å seire over fristelser og synder i vårt privatliv. I Guds ord har vi sett og lært at Jesus kan. Får han slippe til, gir han oss alt. Og seieren er ofte at vi kommer tilbake til Gud og ber om nye nåde når synden har overmannet oss. Seieren er ikke å bli syndfrie, men å leve i en stadig syndsforlatelse.

4 Kom i hu Mose, min tjeners lov, som jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud!
- Tanken vendes nå tilbake i historien til Sinai og Israels tid i ørkenen. Da fikk folket Guds lov som de skulle innrette sitt liv etter. Han nevner både tibudsloven og de andre lover Gud har gitt dem. De var ennå i den gamle pakt der Mose lov var regel. Det skulle de ikke glemme. Den var instruksjonen for deres liv og gudstjeneste. Den måtte gjelde like til Messias kom og en ny pakt skulle opprettes. Derfor er det naturlig at profeten minner dem om loven.

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige;
- Før Messias kom, skulle Elias komme og sette alt i stand for å forberede veien for Messias. For dagen som kommer blir alvorlig. Den er stor og forferdelig. Det er egentlig ikke den ytterste dommedag. Det er Jesu dag. Og vi kjenner den fra vår bibel – den ble en dom over det falne Israel.
- Elias her er døperen Johannes. Han skal være som profeten i sin forkynnelse – derfor får han dette navnet. I Kongebøkene ser vi hva Elias forkynte: De skulle omvende seg fra synden. Først da kan de møte Gud uten dom og ødeleggelse. «Ved sin forkynnelse fikk den første Elias avgjørende betydning i Israel. Og en lignende betydning vet vi at den andre Elias, døperen Johannes, fikk da han stod frem med sitt meketige: Omvend dere, for himmelriket er kommet nær. Mat. 3, 2. (Johannes Sandved i Credo-kommentaren.)

6 og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.
- Så er håpet tent for Israel. Det vil komme en ny dag. Den strenge domsprofeten åpner døren for en ny framtid. Her er det ikke bare tale om familieforhold der barn og foreldre lever godt sammen og har et fint familieliv. Det er deres felles forhold til Gud som er avgjørende. Bannlysingen skal tas bort. Etter den lange natt skal en ny dag rinne – når Messias kommer.
- Forholdet i hjemmet som brukes her taler om et nytt sinn mellom folk. Og det er nettopp omvendelsen – ordet betyr sinnsforandring. De skal ikke bare få et nytt sinn mot hverandre, men også i forholdet til Gud.

-