mandag 2. juni 2014

Bibelkunnskap 1.
Bibelkunnskap.
Av NDH.

Bibelen er en stor bok, og svært viktig. Boken handler ikke om naturvitenskap eller allmenne fag. Vi skal ikke legge noe inn i Bibelen som åpenbart ikke er intensjonen. Derfor kan vi ikke lese boken som en roman eller et oppslagsverk.

Bibelen handler mer om Gud og hans forhold til menneskene. Har vi dette lyset over Bibellesningen vår, vil ofte såkalte problem løse seg selv. Vi sier ikke dermed at alt er like lett å forstå, men at alle ting kommer i et nytt lys når Bibelen får bestemme.

Bibelen er den boken vi bygger tro og liv på. Vi hadde ikke hatt noen kristendom uten Bibelen. Og livet vårt hadde vært hedensk uten den. Den er altså grunnleggende for vårt kristenliv. Da blir også disse ordene viktige: «Salig er de som hører Guds ord og bevarer det.» Luk. 11, 28.

En viktig side ved Bibelen er at den åpenbarer Gud og hans vilje for oss. Vi hadde ikke kjent til myer av dette uten. Det ser vi i de ulike hedenske religioner. De forsøker å tale om en Gud uten åpenbaring, og da blir alt forskjellig. For de har bare naturen og seg selv å bygge på. Og alle mennesker tenker ulikt om de ikke har en nøkkel til å forstå både liv og død.

Bibelen er en slik nøkkel inn til Guds tanker, både om skaperverket, menneskelivet og evigheten etter døden. Derfor er kunnskap om Bibelen og dens innhold viktig for et menneske. Og da sier vi til folket: Vi må lese i Bibelen og ikke bare om den. Du skal få hente ut guddommelig kunnskap fra denne boken. Og Luthers ord er fine her: Les Ordet som det står, tro det som det står og du har det som det står. Da har du en trygg grunn for tanke og tro og liv.

Vi skal dele dette opp i flere avsnitt og kapitler:

I. Om Bibelen.

1. Navnet
på Bibelen sier noe: Ordet betyr rett og slett en bok eller bøker. Egentlig er det en samling av bøker eller skrifter. Og derfor kalles den også Skriften eller Skriftene. Navnet sier slik at Bibelen er Guds skrevne budskap til oss.

2. Tall om Bibelen:
Bibelen er delt inn i to store deler, Det gamle og Det nye testamentet (GT og NT). GT er fremdeles jødenes bibel, og de kristne bruker begge deler. Det nye ligger skjult i det gamle og det gamle er åpenbart i det nye testamentet. Derfor trenger vi begge deler. For å få en god bibelkunnskap må vi lese og bruke begge deler.

Videre er Bibelen delt inn i 66 bøker eller skrifter. GT har 39 bøker og NT 27. Bruker vi den engelske King James-Bibelen (også kalt den autoriserte bibel) har den etter bl.a. Bibelordboken av KG følgende statistikk: Der er 1189 kapitler, 31173 vers, 810 697 ord og 3 566 480 bokstaver.

Det midterste vers er Salme 118, vers 8. Salmen foran denne er den minste salmen med to vers, og salmen etter 118 er den lengste med 176 vers. Det minste vers i hele Bibelen er Joh. 111, 35: Jesus gråt.

3. Et bibliotek.
Bibelen er ikke bare en bok. Den består av flere bøker, og de er skrevet i løpet av et langt tidsrom, ca. 15-1600 år. Ca. førti forfattere er representert som konger, bønder, krigere, profeter, fiskere og gjetere. Og boken har mange sjangre: lov, historie, lignelser, poesi, profeti, ordspråk, biografi og brev.

På tross av det lange tidsrom og de mange forskjellige forfattere er boken preget av enhet i innhold og ånd. Det går en rød tråd gjennom helle boken, og det ene bygger på det andre. Alle bøkene har ett sentralt tema, det er Jesus, Guds Sønn. Ved å lese hele Bibelen, får vi så fullstendig bilde av Jesus og Guds rike som det vel er mulig. GT er en forberedelse for NT. Denne enhet viser at det må være en overordnet som har ledet alle skribentene. Boken sier at det er Gud selv ved sin Ånd som har inngitt og ledet dem. Det ser vi f. eks. av 1. Pet. 1, 21: De hellige Guds menn talte drevet av Den hellige Ånd.

4. Innhold.
H. Norendal skriver om Bibelen slik i en lærebok: «Hovedinnholdet av Guds åpenbaring er hva han i sin nåde og kjærlighet har gjort for å bringe oss den frelse fra det onde som vi mennesker framfor alt trenger til.»

Det er i en sum kristendommens innhold og mening. Det er det aller viktigste vi behøver: frelse for vår sjel. Derfor samles de troende til møter, og derfor har vi misjonsarbeid. Hvis og når vi går utenom eller glemmer det, er vi også utenfor hovedsaken i Bibelen.

Det Gud valgte å bruke i dette arbeidet, var hans egen Sønn. Derfor er Jesus hovedperson i Bibelen og i kirke og misjon.

5. Språk.
Bibelen er opprinnelig skrevet på tre ulike språk. NT ble skrevet på vanlig gresk, såkalt koine eller hellenistisk gresk. Det ble forstått i mange land i Romerriket. GT er for det meste skrevet på hebraisk, mens noen få avsnitt er på arameisk, som er in slekt med hebraisk.

GT ble tidlig oversatt til gresk, den såkalte Septuaginta (LXX), ca. 2-300 f. kr. Etter Jesu tid og apostlenes tid ble hele Bibelen oversatt til syrisk og latin. Vulgata er en slik latinsk oversettelse og brukes som normalbibel i den katolske kirke.

Senere er Bibelen eller deler av Bibelen oversatt til en mengde språk i verden. Alle store folkegrupper har nå Bibelen på sitt språk. Men ennå er det mange mindre grupper av mennesker som har sitt språk der Bibelen ikke ennå er blitt oversatt. Bibelselskapene og Wycliffe arbeider stadig med nye oversettelser.