onsdag 22. august 2007

Bibelord til bruk i samtale.

Bibelord til bruk i samtale og sjelesorg.

Her har vi samlet en del bibelvers som er nyttige i åndelig samtale med ulike slag mennesker. De er samlet, oversatt og hentet fra ulike kilder (som Utvalgte Skriftsteder, ved A. Thompson/ Th. Solvang, Herold für Christus etc.).


I. I samtale med kristne.

1. De som mangler visshet i troen.

1. Joh. 5, 13: Dere skal vite.

Joh. 3, 36: De har evig liv.

Rom. 8, 1: Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus.

2. Tim. 1, 12: Jeg vet hvem jeg tror på.

Rom. 5, 1: Vi er rettferdiggjort av tro, og har fred med Gud.

2. Troende som har syndet og derfor er i mørke.

1. Joh. 1, 9: Dersom vi bekjenner våre synder.

1. Joh. 2, 1: Om noen synder, har vi en talsmann.

3. De likegyldige og sløve kristne.

2. Kor. 6, 14: Dra ikke i fremmed åk med vantro.

Mat. 6, 24: Dere kan ikke tjene to herrer.

Jak. 4, 4: Vennskap med verden er fiendskap med Gud.

1. Joh. 2, 15: Elsk ikke verden, heller ikke

4. De som ikke leser i Bibelen.

Josva. 1, 8: Du skal grunne på den dag og

Apg. 17, 11: i Berøa: de gransket hver dag i Skriftene om det var slik

Joh. 6, 63: Ordet er – ånd og liv

2. Tim. 3, 14: Bli i det du har lært.

1. Pet. 2, 2: Som nyfødte barn lengte etter

Salme 1, 1f: Salige er de som har sin lyst i Herrens lov og grunner på den

5. De som ikke ber.

Dan. 6, 14: Han bad tre ganger daglig.

Luk. 6, 12: Jesus var hele natten i bønn.

Jak. 5, 16: - bønn har stor kraft og virkning

Jes. 40, 31: De som venter på Herren

Jak. 4, 2: Dere har ikke fordi dere ikke ber.

6. De som ikke går på møte.

Heb. 10, 25: Ikke forlater sin egen forsamling.

Apg. 2, 42: De holdt trolig fast på

Salme 133, 3: Der har Herren satt velsignelsen.

7. De som har en utilgivelig ånd.

Ef. 4, 32: Så dere tilgir hverandre.

Mat. 6, 14f: Om dere ikke tilgir – da skal heller ikke…

Luk. 23, 34: Fader, forlat dem

Apg. 7, 60: Tilregn dem ikke denne

8. De som skammer seg for Jesus.

Mat. 10, 32f: Den som bekjenner – den som fornekter.

Rom. 10, 9f: Med munnen bekjenner en til frelse.

1. Pet. 2, 9: Dere skal forkynne hans

Åp. 12, 11: De har seiret over ham ved

9. De som ikke er med i arbeidet for Guds rike.

Dan. 12, 3: De som førte de mange til rettferdighet.

Mark. 13, 34: Han satte enhver til hans gjerning.

Ef. 5, 16: så dere kjøper den laglige tid.

Mark. 14, 8: Hun gjorde det hun kunne.

2. Kor. 5, 10: få igjen det som er skjedd

10. De som mangler kraft mot fristelser

2. Kor. 12, 9f: Min nåde er nok for deg

1. Kor. 10, 13: ingen fristelse som dere ikke kan tåle.

Heb. 4, 15: Jesus er prøvd i alle ting

Heb. 12, 1: legge av alt som tynger og

2. Pet. 2, 9: Herren vet å utfri oss

11. De som ikke vokser i nåden.

1. Pet. 2, 2: lengte etter den åndelige

Joh. 15, 4: Bli i meg

Heb. 12, 1; Legge av alt som tynger

12. De som ønsker å bli fylt med Ånden.

1. Joh. 1, 7-9: Bekjenne og vende seg fra all bevisst synd.

Apg. 5, 32: Lydighet

Jes. 6, 8: Villig til å tjene

Gal. 3, 2 og 5: Ved tro på evangeliet.

13. Frafalne som sørger over fallet

Jer. 2, 5: Hva urett har de funnet hos meg?

Jer. 2, 13: De har forlatt meg

Hos. 14, 1-5: Du er falt ved din misgjerning… jeg vil elske dem av hjertet.

Luk. 15, 20-24: Den fortapte sønn.

Jer. 29, 11-13: Dere skal finne meg.

Rom. 11, 23: de skal innpodes hvis…

14. Likegyldige frafalne

Heb. 10,38: Dersom han unndrar seg

2. Pet. 2, 21: Det hadde vært bedre…

Åp. 2, 5: Omvend dere.

Jer. 2, 19: Ditt frafall straffer deg

Gal. 6, 7: Det et menneske sår, det skal han også høste.

Rom. 11, 23: de andre skal bli innpodet, hvis

15. Om framgang i kristenlivet

Rom. 10, 9-10: med munnen bekjenner en

Apg. 2, 38-42: De holdt trolig fast ved … samfunnet.

1. Pet. 2, 2: Ordet – den uforfalskede melk.

1. Tes. 5, 17: Be uten opphold.

Mark. 13, 34: Han satte enhver til hans gjerning.

2. Kor. 6, 14-18: Dra ikke i fremmed åk.

Jak. 4, 4: Vennskap med verden er …

(= skille med verden).

II. I samtale med ufrelste/ vantroende/ ikke-kristne.

1. De som er overbevist om synd.

Jes. 53, 4-6: Det var for deg.

1. Pet. 2, 2, 24: Han bar dine synder.

Rom. 5, 6: Jesus døde for ugudelige.

Joh. 6, 37: Han vil ikke støte noen ut.

Åp. 22, 17: Den som vil, ta livsens vann.

Apg. 13, 39: rettferdiggjøres i ham enhver som tror

2. De som har vanskeligheter og unnskyldninger.

a) Jeg vil ikke bli mottatt.

Rom. 5, 8: mens vi ennå var syndere.

Jes. 1, 18: Om syndere er røde som blod.

Luk. 19, 10: Jesus kom for å søke og frelse fortapte.

Åp. 22, 17: Den som vil, han ta…

Esek. 33, 11: Gud har ikke behag i ugudeliges død.

b) Det er for sent for meg!

Joh. 6, 37: Den som kommer.

2. Kor. 6, 2: Nå er frelsens dag.

Luk. 14, 22: Det er ennå rom.

c) Mitt hjerte er så hardt.

Esek. 36, 26: Jeg vil gi dere et nytt hjerte.

d) Jeg kan ikke overgi alt til Kristus.

Mark. 10, 29f: ingen som har forlatt ..

Fil. 3, 7: Det som var en vinning

2. Kor. 8, 9: Da han var rik, ble han

1. Joh. 2, 17: Verden forgår og dens lyst

e) Jeg vil bli forfulgt om jeg blir en kristen.

Mat. 5, 10-12: Salige er de som blir

2. Tim. 2, 12: Holder vi ut, skal vi

1. Pet. 2, 20f: Hvilken ros fortjener dere … for til dette ble dere kalt.

f) Jeg har prøvd, men det mislykkes.

Jer. 3, 13-17: Erkjenn din synd.

1. Joh. 1, 9: Dersom vi bekjenner.

Jer. 29, 13: Dere skal søke meg, og …

Rom. 9, 9-10: Tro og bekjenn.

Spør om Ånden har fått åpenbare/vise Kristus for deres hjerte.

g) Det er for mye å gi avkall på.

Mark. 8, 36f: Hva gagner det et menneske.

Mat. 6, 33: Søk først Guds rike.

Rom. 8, 32: enn å gi oss alle ting med ham.

1. Joh. 2, 15-17: Verden forgår.

Hebr. 11, 24-26: Moses valgte å lide ondt.

h) Kristenlivet er for tungt.

Mat. 11, 20: Mitt åk er gagnlig.

Ordspr. 3, 17: Dens veier er fagre veier.

Ordspr. 13, 15: de troløses vei er hård.

1. Joh. 5, 3: Hans bud er ikke tunge.

Sal 4, 8: glede, større enn de andre.

i) Jeg er redd for spott og hån.

Ordspr.29,25:Menneskefrykt fører i snare.

Mark. 3, 38: Den som skammer seg ved

Mat. 5, 10-11: Salige er dere …

Jes. 54, 17: intet våpen mot dere skal ha

j) Jeg må forlate min venner.

Sal. 1,1-2: Salige er den mann som ikke

1. Joh. 1, 3: Vårt samfunn er med faderen.

Jak. 4, 4: Den som vil være verdens venn

k) Jeg kan ikke holde ut.

Joh. 10, 28-30: skal aldri fortapes

Jes. 41, 10 og 13: Frykt ikke –

1. Pet. 1, 5: Ved Guds makt.

Jud. 24: Han som er

5. Mos. 33,26f: Evige armer

Heb. 9, 24: Åpenbares for oss

l) Jeg har ingen følelser.

Jes. 55,7: Den ugudelige må forlate sin

Ef. 2, 8f: Av nåde er dere frelst (ikke ved følelser).

Jes. 55, 1: Kom (ikke føl).

Apg. 16, 31: Tro på Jesus.

m) Jeg må først bli bedre.

Mat. 9, 12f: Ikke kommet for å kalle

Luk. 18, 10-14: Fariseeren og tolleren.

Luk. 15,18-24: Den fortapte sønn

Luk-.4, 18: Evangeliet for fattige.

n) Jeg er for ung.

Luk. 18, 16: små barn til Jesus.

Pred. 12, 1: Tenk på din skaper i unge dager.

o) Det er så mange hyklere.

Rom. 14, 12: hver av oss gjøre regnskap

Rom. 2, 1-6: Foredømmer du deg selv

Mat. 7, 1-5: Døm ingen.

p) Jeg er ikke ferdig med synden og verden

Rom. 6, 23: Syndens lønn er døden.

Ordspr. 27,1: Ros deg ikke av morgendagen.

Pred. 11,9: Gud vil føre deg for dommen

Gal. 6,7f: det du sår, skal du høste.

---