søndag 21. april 2013

Jesaja kap. 1 - del I.Lærdommer fra Jesaja kap. 1.

Del I.
Kap. 1.

Fredrik Wisløff sier om dette avsnittet i Bibelen: «Kap. 1 er en åpningstale til hele Esaiaboken. .. |Ordene er fylt av hellig harme; men bak harmen merkes den lidende kjærlighetens gråt.»På denne måten er kap. 1 viktig, for det gir oss en nøkkel til å forstå hele boken. Jesaja taler altså om et åndelig frafall i folket. Han er egentlig Herrens egen munn, v. 2-9. Folket vil forsvare seg, Men Herren avviser det som falskhet, v. 10-20. Til slutt kommer dommen over folket, v. 21-31. Det er den nødvendige konsekvens over synden til alle tider. –

Så leser vi kapittel 1:

Jes 1,2-31

Del A. Israels folk er falt fra Herren, v. 1-9.

1.  Dette er de syner som Jesaias, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem i de dager da Ussias, Jotam, Akas og Esekias var konger i Juda.

Først plasseres bokens ord og tekst i en historisk sammenheng som kan kontrolleres av alle med noe historisk kunnskap. Først blir det klarlagt hvilken Jesajas det er tale om. Det var et alminnelig navn. Derfor sier skribenten at dette var sønn av Amos. Det er ikke profeten Amos som vi kjenner fra de såkalte tolv små-profeter. Det ser vi av skrivemåten på hebraisk – den er noe forskjellig.

Så nevner han fire konger i Juda rike, som var det sørlige rike i landet. Og det er til dem han profeterer.

Vi møter Ussias igjen da profeten fikk kallet, i kap. 6. Det var det året han døde. Man regner med at Jesaja profeterte i tiden ca. 1740-ca. 700 f. Kr. Ussias kalles også Asarja og regjerte fra 787 til ca. 740 (noen sier 736). I begynnelsen var han en dyktig og god konge. Han seiret over fiender og la Elat under Juda slik det hadde vært før. Denne framgangen gikk til hodet på Ussias og gjorde ham hovmodig. Han gikk inn i templet og la røkelse fra alteret. Det skulle bare prestene gjøre.. Han ble slått med spedalskhet oig måtte bo for seg selv resten av livet. 2. Krøn. 26, 16ff. Derfor var det nok en merkedag da han døde, slik det er nevnt i denne boken, kap. 6,1. Det var i 740.

Etter ham kom Jotan, sønn av Ussias og hans etterfølger i årene 740 (1736)-733. Også han var en kraftfull konge i landet. Etter ham kom sønnen Akas som regjerte fra 733 til 714. Han levde i en vanskelig tid med krig og uro, og han søkte hjelp hos Assyria. Da gjorde han ikke det som var rett for Gud og ble anklaget for å søke hjelp hos hedningene. Jesaja advarte kongen, men det var forgjeves.

Deretter kom sønnen Hiskia på tronen og var konge n i 29 år, i ca. 714-686 (697). Med ham kom forandringen i Juda. Han gjorde det som var rett i Guds øyne. I hans tid kom en omfattende religiøs reformasjon. Men landet var fremdeles under Assyria (som vasallstat) og dermed ikke fri. Flere andre omkringliggende stater forsøkte å gjøre opprør og bli fri uten å lykkes. Det var først da assyrerkongen Sargon ble myrdet i 705 f. Kr. at Hiskia gikk med i opprøret.

Alle statene som hadde vært underkastet Assyria, gikk nå sammen i kampen for å bli fri. Og de håpet på hjelp fra Egypt. Men kongen i Assyria, Sankerib, knuste snart opprører og tok flere byer i Juda. Hiskia ble beseiret og måtte betale en stor skatt til Sankerib. 2. Kong. 18, 14ff. Sankerib ville også ta Jerusalem, noe Hiskia nektet etter råd fra Jesaja. Herrens engel slo den assyriske hæren. 2. Kong. 19, 35ff. I assyriske innskrifter er det nevnt at Sankerib sperret Hiskia inne «som en fugl i et bur». I dette tilfelle ser vi at Guds profet deltok i det politiske liv ved å gi råd.

Det er altså i en slik tid med politisk uro og undertrykkelse og krig at Jesaja levde og profeterte. Det er bakgrunnen for straffetaler og domsord over Juda-riket og nabofolk, kap. 1-35. I tillegg taler han trøsteord fra Herren og framtidssyner, kap. 40-66.

2. Hør, dere himler, og lytt til, du jord! For Herren taler: Barn har jeg oppfødd og fostret; men de er falt fra meg.

Herren oppfordrer Israels folk til å høre på ham. De har hørt lenge nok på hedningene som bodde omkring og blant dem. Nå er det tid å stanse og lytte til hva Skaperen har å si. Han minner dem straks om at Han er deres opphav. Han har født dem og fostret dem og derfor har han rett til å tale til dem og vente et svar. Født og oppfostret taler både om opphav og en stadig opplæring gjennom tid. Israels historie viser det – helt fra Abraham og Mose tid og gjennom hele kongetiden. Han har fulgt dem og lært dem på mange måter.

De hadde ingen ting vært uten ham. Han har talt til dem før, men uten respons.

De har gått sine egne veier og forlatt sin Gud og hans ord og vilje. De er falt i synd. For synden er ikke bare umoral, den er først og fremst ulydighet og vantro mot ham. Det stemmer med Jesu ord: Ånden skal overbevise om synd – fordi de ikke tror på ham. Joh. 16, 8-9.

Nå må de endelig høre hva han vil si. Hans vilje må skje uansett hva folket mener eller tenker. Det gjelder både himmel og jord. For Gud er eneveldig – uten at det skal ha en negativ undertone her. Som skaper og Herre har han rett på alle folk og hvert menneske.
 Men Israels folk stod og står i en særstilling for Gud. Det er hans eiendomsfolk som han skal gjøre sin frelsergjerning gjennom. Først og fremst ved Messias. Og denne boken har en rekke utsagn som viser til ham. Noen er klarere enn andre, men det betyr ikke at det bare er de klareste ord som er virkelige Messiasprofetier. Gud taler på mange måter til forskjellige tider, jfr. det Hebreerbrevets forfatter sier i kap. 1, 1: Etter at Gud fordum har taler mange ganger og på mange måter har han i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Profetordene peker altså fram mot Guds Sønn og får sin oppfyllelse i ham.

Med tanke på bakgrunnen og tiden Jesaja levde i, er det om å gjøre for profeten å få folket til å lytte til Guds røst. Det er ham de må lytte til og ikke mennesker. Bare slik kan de bli og være et virkelig Guds folk og tjene ham.

3 En okse kjenner sin eiermann, og et asen sin herres krybbe; Israel kjenner intet, mitt folk forstår intet.
Sammenligningen med oksen og eieren gjør kontrasten til Israel og deres herre veldig stor. Til og med dyrene vet hvem de tilhører og kjenner røsten til sin herre. Mange dyr kjenner også herrens utseende og kommer når de ser han. Det taler om og tyder på et nær og godt forhold. De er ikke redd sin herre, for de vet at han har vært god mot dem. Deres felles historie er det minne og forsikring de har. De regner med at slik vil han være også i fremtiden.

Israel er ikke slik. Det er Gud som sier dette gjennom profeten: Israel kjenner ingen ting; mitt folk har ikke forstått noe. Det er egentlig en veldig dom over Guds folk på den tid. De er et frafalle folk. L. P. Jensen sier i en dansk kommentar: «Og frafallet henger igjen sammen med – både som årsak og virkning – en åndelig forblindelse og forherdelse: de kjenner intet. Det er den samme lov som vi kjenner fra Rom. 1,18f. Religiøst frafall blir til moralsk frafall, og dette igjen til åndelig vankundighet.»

Fredrik Wisløff har noe å si om dette i sin kommentar til profeten: «De har mistet den dypere innsikt og sans og forståelse for sin forpliktelse mot Gud.» Og det tapte de ved å leve i synden uten å gjøre opp. Alle mister noe vesentlig ved å leve uten oppgjør. Til slutt mister de altså evnen til å ta dette oppgjøret. Og da er folket fortapt.

Skal vi våge å tenke slike tanker om vår egen tid? I den danske Gullgruben er dette besvart slik: «Hvor gjelder denne anklage ikke også det døpte men vantro folk i den nye pakt.» Og vi må erkjenne at også det norske folk er kommet langt bort fra Gud. Som i Israel er óg her en rest igjen – de troende og personlige kristne. Men de synes å minke i tall. Som Guds barn er det vår nød at de må våkne og omvende seg i tide.

I grunnen er det ganske underlig. Det gjelder både det gamle Israel og Norge i dag. Gud har vært god mot oss alle, men de fleste akter ikke på det. De ser ikke at det er Gud som står bak alt det gode. Det vonde kommer ikke fra ham, men fra djevelen. Men det ser ikke de som har fornektet og foraktet Gud.